Τίτλος μαθήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

 

Τύπος μαθήματος : Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 8Θ

Πιστωτικές μονάδες: 10

Τυπικό εξάμηνο: Α’

Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής Υποδομής)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

            Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στις αρχές της Γενικής Λογιστικής. Ειδικότερα, να παρουσιάσει τις θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες , οι οποίες είναι το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την αναγνώριση , μελέτη και κατανόηση , συστηματική καταγραφή καθώς και επεξεργασία των διαφόρων οικονομικών γεγονότων μέσα στο οικονομικό λογιστικό σύστημα και την παρουσίαση των οικονομικών συνεπειών τους. Δίνεται έμφαση τόσο σε ζητήματα λογιστικής θεωρίας όσο και λογιστικής πρακτικής για την εκμάθηση των διαδικασιών του λογιστικού κύκλου , το σαφή σκοπό των λογαριασμών , το σαφή προσδιορισμό του εννοιολογικού περιεχομένου και της συλλειτουργίας τους και τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

1)     Η κατανόηση εκ μέρους των σπουδαστών των γενικών αρχών και αξιωμάτων της Λογιστικής.

2)     Η -με αυστηρή λογική συνέπεια- εκμάθηση και βαθμιαία διείσδυση στις λογιστικές έννοιες και τεχνικές , και λογιστική τυποποίηση.

3)     Η αποκάλυψη των μηχανισμών της λογιστικής λειτουργίας με απλότητα και επιστημονική λογική.

4)     Με εφαρμογές , ερωτήσεις και ασκήσεις η εμπέδωση των γνώσεων της Λογιστικής.

5)     Η αντίληψη της σπουδαιότητας της Λογιστικής στη σύγχρονη οικονομική μονάδα.

6)     Με τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία απόκτηση ικανότητας κριτικής σκέψης.

 

Περιγραφή μαθήματος

-          Περί οικονομικών οργανισμών

      (έννοια / οι διακρίσεις τους / η σημασία τους στην οικονομία)

-          Έννοια και σκοπός της Λογιστικής

      (διακρίσεις / ιστορική και νομοθετική εξέλιξη)

-          Η Λογιστική και το πεδίο εφαρμογής της

      (εισαγωγικές έννοιες της Λογιστικής)

-          Η επιχείρηση και τα χαρακτηριστικά της

      (προβλήματα ίδρυσης – λειτουργίας και λύσης)

-          Η περιουσία των επιχειρήσεων

      (έννοια / προέλευση / νομική , οικονομική και λογιστική άποψη της περιουσίας)

-          Η απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης

      (έννοια / χαρακτηριστικά / τρόποι διενέργειας / έκταση απογραφής / η απογραφή σύμφωνα με τον νόμο / υπόδειγμα απογραφής)

-          Ο ισολογισμός της επιχείρησης

      (έννοια / χαρακτηριστικά / χρόνος σύνταξης)

-          Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

-          Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων

      (εσωτερικοί και εξωτερικοί μετασχηματισμοί / απλοί και σύνθετοι / κάθετοι και οριζόντιοι / παρακολούθηση των μετασχηματισμών με Διαδοχικούς  Ισολογισμούς / παραδείγματα – ασκήσεις)

-          Οι λογαριασμοί

      (έννοια / γενικοί και ειδικοί λογαριασμοί / άνοιγμα, λειτουργία, εξίσωση και κλείσιμο λογαριασμού / χρέωση, πίστωση λογαριασμού / γραφική παράσταση λογαριασμού / συλλειτουργία περιληπτικών και ειδικών λογαριασμών / η σημασία των λογαριασμών / παραδείγματα – ασκήσεις) 

-          Λογιστικά Στοιχεία / Λογιστικά Βιβλία

      (εσωτερικά και εξωτερικά δικαιολογητικά στοιχεία / όμοια και συγκεντρωτικά δικαιολογητικά / Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών / Ημερολόγια / Γενικό και Αναλυτικά καθολικά / χρόνος, τρόπος ενημέρωσης βιβλίων, θεώρηση, χρόνος φύλαξης βιβλίων και στοιχείων, ανεπάρκεια και ανακρίβεια βιβλίων / λογιστική τυποποίηση / η διπλογραφική μέθοδος / η καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στα λογιστικά βιβλία)

-          Τα λογιστικά σφάλματα στα Βιβλία και η διόρθωσή τους με τον καλύτερο τρόπο

-          Ισοζύγια

      (έννοια / περιεχόμενο / είδη ισοζυγίων / χρησιμότητες)

-          Το περιεχόμενο των λογαριασμών

      (λογαριασμοί αξιών / προσωπικοί λογαριασμοί / λογαριασμοί δαπανών  (κόστος- έξοδο) / λογαριασμοί εσόδων / αμιγείς και μεικτοί / αντίθετοι / διάμεσοι / μεταβατικοί / τάξεως)

-          Ο λογιστικός κύκλος στην ατομική επιχείρηση

-          Κτήση και εκμετάλλευση παγίων στοιχείων

      (οι αποσβέσεις τους και οι μέθοδοι υπολογισμού τους)

-          Λογιστική των απαιτήσεων

-          Λογιστική βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

-          Οργανικά έξοδα και έσοδα / ανόργανα αποτελέσματα

-          Γενικά παραδεκτές Λογιστικές Αρχές

-          Έννοια και λειτουργία των λογαριασμών στα πλαίσια του Ε.Γ.Λ.Σ.

      (οι βασικές αρχές του σχεδίου / η ομαδοποίηση και κωδικοποίηση των λογαριασμών / πάγια – αποθέματα – απαιτήσεις , χρεόγραφα και διαθέσιμα – καθαρή θέση , προβλέψεις και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις – οργανικά έξοδα – οργανικά έσοδα – λογαριασμοί αποτελεσμάτων)

-          Εργασίες τέλους χρήσεως

      (απογραφή / προσδιορισμός αποτελεσμάτων / ισολογισμός)

-          Μέτρηση και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων δράσεως της επιχείρησης

      

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε μία έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα της Γενικής Λογιστικής Ι.

 

Βιβλιογραφία

Κοντάκος Α., 2006, Γενική Λογιστική, Εκδ. Έλλην, Αθήνα

Παππάς Α., 2008, Χρηματοοικονομική λογιστική – Θεωρητικά κ Πρακτικά θέματα, Εκδ. Μπένου, Αθήνα

Πομόνης Ν. ,2007, Γενική Λογιστική Ι, Εκδ. Σταμούλης

Αληφαντής Γ. ,2002, Εισαγωγή στη Γενική λογιστική, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη