Τίτλος μαθήματος:

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

 

Τύπος μαθήματος :Θεωρητικό

Ώρες /εβδομάδα: 6

Πιστωτικές μονάδες: 9

Τυπικό εξάμηνο: Β΄

Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής Υποδομής)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να προσφέρει στον φοιτητή τις θεμελιώδεις γνώσεις της Γενικής Λογιστικής, για την άσκηση του επαγγέλματός του Να καταστήσει ικανό τον φοιτητή στην εκμάθηση της σύγχρονης Λογιστικής, στη δημιουργία ερεθισμάτων για παραπέρα μελέτη και στην απόκτηση δυναμικής σκέψης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στους οικονομικές μονάδες.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες της Γενικής Λογιστικής ΙΙ.

Να κατανοήσει και να εξοικειωθεί με τις αποσβέσεις και τους λογαριασμούς παρακολούθησης των Παγίων περιουσιακών στοιχείων, τις μεθόδους, τους τρόπους τα αίτια και τους σκοπούς των αποσβέσεων, το Μητρώο Παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Να κατανοήσει και να μάθει για την απογραφή και την αποτίμηση των στοιχείων της περιουσίας των οικονομικών μονάδων.

Να γνωρίσει τη Λογιστική οργάνωση επιχειρήσεων με υποκαταστήματα.

Να εξοικειωθεί, να κατανοήσει και να μάθει για το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και τις λογιστικές εγγραφές κλεισίματος.

 

Περιγραφή μαθήματος

Βασικές γνώσεις περί Παγίων Στοιχείων.

Έννοια – σκοπός – ορισμός των αποσβέσεων.

Βασικά αίτια των αποσβέσεων.

Σκοποί διενέργειας των αποσβέσεων.

Προσδιοριστικοί παράγοντες των αποσβέσεων.

Μέθοδοι υπολογισμού των αποσβέσεων.

Η λογιστική των αποσβέσεων των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων.

Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων.

Οι αποσβέσεις σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

Έννοια και σκοποί της απογραφής.

Σημασία – λόγοι σύνταξης απογραφής.

Είδη απογραφής.

Βασικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την απογραφή των στοιχείων της περιουσίας των οικονομικών μονάδων.

Η απογραφή σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

Εισαγωγικές γνώσεις για την αποτίμηση.

Έννοια  - σκοπός – σπουδαιότητα της αποτίμησης.

Αποτίμηση και Νομοθεσία.

Βασικές αρχές αποτίμησης.

Αποτίμηση ενσώματων πάγιων σοιχείων

Αποτίμηση αποθεμάτων.

Η σπουδαιότητα της απογραφής των αποθεμάτων.

Κανόνες αποτίμησης των αποθεμάτων.

Μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσης.

Κοινό παράδειγμα εφαρμογής των μεθόδων.

Αποτίμηση απαιτήσεων.

Έννοια και διακρίσεις των απαιτήσεων.

Η απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με την Εμπορική Νομοθεσία.

Η απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με την Φορολογική Νομοθεσία.

Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα.

Βασικές γνώσεις – Αποτίμηση – Συναλλαγματικές Διαφορές.

Συναλλαγματικές Διαφορές βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα.

Συναλλαγματικές Διαφορές μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα.

Συναλλαγματικές Διαφορές μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν για αγορά Παγίων Στοιχείων.

Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων.

Έννοια – Διακρίσεις των συμμετοχών και χρεογράφων.

Λογαριασμοί παρακολούθησης των συμμετοχών και χρεογράφων.

Περιεχόμενο και λειτουργία των λογαριασμών των συμμετοχών και χρεογράφων.

Γενικά περί επιχειρήσεων με υποκαταστήματα.

Έννοια – σκοπός – αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Διαχείριση – Νομική Φύση των Υποκαταστημάτων.

Λογιστική Οργάνωση Επιχειρήσεων με Υποκαταστήματα.

Αυτοτελής Λογιστική Υποκαταστημάτων.

Γενική επισκόπηση.

Εξαρτημένη Λογιστική Υποκαταστημάτων.

Γενικές παρατηρήσεις.

Τι ορίζει το Ε.Γ.Λ.Σ. για την εξαρτημένη και την αυτοτελή Λογιστική Υποκαταστημάτων.

Τι ορίζει ο Κ.Β.Σ. για την εξαρτημένη και την αυτοτελή Λογιστική Υποκαταστημάτων.

Σύνταξη της Απογραφής και των Οικονομικών Καταστάσεων.

Λογιστικός Κύκλος.

Ο λογαριασμός.

Η ανάλυση των Οικονομικών Γεγονότων.

Το Ημερολόγιο.

Το Γενικό Καθολικό.

Το Ισοζύγιο Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών.

Εγγραφές προσαρμογής – τακτοποίησης.

Προπληρωμένα Έξοδα.

Προεισπραγμένα Έσοδα.

Δεδουλευμένα Έσοδα.

Δεδουλευμένα Έξοδα.

Το προσωρινό και το Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο.

Εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού 80 «Γενική Εκμετάλλευση».

Λογαριασμοί Τάξης.

Εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα Χρήσης».

Εγγραφές κατάρτισης του λογαριασμού 88 «Αποτελέσματα προς Διάθεση».

Οριστικό Ισοζύγιο.

Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων.

Υπολογισμός Φόρων και λογιστικές.

Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 

Εξέταση μαθήματος

      Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε μια εργασία ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού.

 

Βιβλιογραφία

Χρηματοοικονομική Λογιστική (Δημητρίου Χ. Γκίκα) (International Financial Reporting Standards).

Γενική Λογιστική ΙΙ (Νικόλαος Σ. Πομόνης).

Εισαγωγή στη Γενική Λογιστική (Γεώργιος Στ. Αληφαντής).