Τίτλος μαθήματος:

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

Τύπος μαθήματος :Θεωρητικό

Ώρες /εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 4

Τυπικό εξάμηνο: Α΄

Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ ((Γενικής Υποδομής)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας:

Η ενιαιοποίηση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση των Λογιστικών εργασιών του Λογιστηρίου .Τόσο ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου όσο και ο εργαζόμενος Λογιστής σε αυτό ,θα πρέπει να έχουν ενιαία εικόνα της οργανωμένης λογιστικής εργασίας και των κανόνων που επιβάλει η Πολιτεία. Η εναρμόνιση των γνώσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και των οργανωτικών μεθόδων και επιλογών λειτουργίας του Λογιστηρίου, θα δώσει την δυνατότητα στους σπουδαστές αποδοτικότερης κατανόησης του πλαισίου και των κανόνων λειτουργίας και δράσης των επιχειρήσεων και γενικότερα των επιτηδευματιών.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να γνωρίζει και να χειρίζεται αντίστοιχα το πλαίσιο κανόνων που θέτει εκάστοτε η Δημόσια διοίκηση σχετικά με την λειτουργία και τις υποχρεώσεις των επιτηδευματιών έτσι ώστε η όλη παρακολούθηση των Λογιστικών και λοιπών βιβλίων και οι εκδόσεις των απαιτούμενων στοιχείων. Γνώση του Διοικητικού πλαισίου λειτουργίας του Λογιστηρίου της επιχείρησης και του εργασιακού περιβάλλοντος σε αυτό.

 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Κωδικοποιημένο πλαίσιο ανάπτυξης λογιστικών εργασιών και λειτουργιών Λογιστηρίου, με βάση τις ανάγκες του Δημόσιου και των επιχειρήσεων.

Ανάλυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου με βάση τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Υπόχρεοι τήρησης Βιβλίων και Στοιχείων. Διάκριση επιτηδευματιών. Βιβλία Α,Β,Γ κατηγορίας. Ανάλυση όλων των Στοιχείων που τηρούν οι επιτηδευματίες, Βιβλία Αποθήκης-Παραγωγής –Κοστολογίου. Βιβλία και στοιχεία Υποκαταστήματος. Πρόσθετα βιβλία. Θεώρηση-Τόπος τήρησης και ενημέρωσης. Στοιχεία μεταφοράς αγαθών. Υποβολή φορολογικών Στοιχείων. Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων. Πρόστιμα ,Διοικητικές κυρώσεις.

Η χωροταξική οργάνωση του Λογιστηρίου και των Λογιστικών Γραφείων..

Η οργάνωση και ο Προγραμματισμός της εργασίας στο Λογιστήριο. Περίγραμμα και ομαδοποίηση λογιστικών εργασιών. Η ροή της οργανωμένης εργασίας. Εισαγωγή Στοιχείων και πληροφοριών. Αποτύπωση και καταγραφή. Επεξεργασία Στοιχείων και πληροφοριών. Ταξινόμηση –Αρχειοθέτηση. Μέθοδοι και συστήματα Αρχειοθέτησης. Έκδοση στοιχείων και πληροφοριών.

Λειτουργικές δαπάνες Λογιστηρίου. ΄Ελεγχος λειτουργικών δαπανών Λογιστηρίου.

Το προσωπικό Λογιστηρίου. Αναθέσεις-Προσλήψεις-Εξέλιξη προσωπικού. Εποπτεία προσωπικού. Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου. Οι Διαπροσωπικές σχέσεις εργαζομένων.

Επαγγελματικά δικαιώματα Λογιστών . Μορφές αμοιβών.Ο εξοπλισμός του Λογιστηρίου.

Το Λογιστικό-Φοροτεχνικό Γραφείο. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Λογιστικά γραφεία.

 

Βιβλιογραφία

Ν.Πομόνης «Κ.Β.Σ»

Χ.Ν.Τότση «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»

Γυφτάκη « Κωδικας Βιβλίων και Στοιχείων»