Τίτλος μαθήματος

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

Τύπος μαθήματος: Εργαστηριακό

Ώρες/εβδομάδα: 4E

Πιστωτικές μονάδες: 3

Τυπικό εξάμηνο: Δ

Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να αποκτήσουν οι φοιτητές με την χρήση ενός προγράμματος μισθοδοσίας, την εμπειρία  μίας ολοκληρωμένης παρακολούθησης των διαδικασιών που απαιτούνται από τον λογιστή, από την πρόσληψη του προσωπικού έως την ημέρα της αποχωρήσεως του από την επιχείρηση. Επίσης να γνωρίζουν οι φοιτητές τις υποχρεώσεις της εταιρίας που απορρέουν από την μισθοδοσία του προσωπικού.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες της παραμετροποίησης του προγράμματος μισθοδοσίας.

Να γνωρίζει ο φοιτητής πως γίνεται η εξεύρεση του μισθού σύμφωνα με την Εθνική ή τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα δικαιούμενα επιδόματα.

Να γνωρίζει ο φοιτητής πως γίνεται ο υπολογισμός των Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων.

Να γνωρίζει ο φοιτητής τον υπολογισμό των αμοιβών για τις αργίες, τις ασθένειες, τις υπερωρίες και πως γίνεται η εκκαθάριση της μηνιαίας μισθοδοσίας.

Να γνωρίζει ο φοιτητής τις υποχρεώσεις της επιχείρησης που απορρέουν από την μισθοδοσία προσωπικού.

 

Περιγραφή μαθήματος

1.      Δημιουργία εταιρίας και βασικές εργασίες παραμετροποίησης. Φορολογικοί, ασφαλιστικοί παράμετροι και  συμβάσεις εργασίας. Δημιουργία και παραμετροποίηση των συμβάσεων.

2.      Βασικές αποδοχές, λοιπές αποδοχές και ασφαλιστικά ταμεία. Κλίμακες φόρου εισοδήματος, πολυετιών και επιδομάτων. Διάκριση υπαλλήλων & εργατών. Δημιουργία Καρτέλας  εργαζόμενου με στοιχεία ταυτότητος, οικονομικά στοιχεία  και φορολογικά στοιχεία του εργαζόμενου.

3.      Σύμβαση εργασίας μισθωτών και υπολογισμός μισθού και  επιδομάτων. Ώρες ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης.

4.      Ασφαλιστικά ταμεία  και  οδηγός σύνδεσης κωδικών Ι.Κ.Α. Κλάδοι δραστηριότητας, κωδικοί ειδικότητας και κωδικοί πακέτων κάλυψης. Λοιπά επικουρικά ταμεία

5.      Πρόσληψη προσωπικού. Ενέργειες πρόσληψης  και βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων του Ι.Κ.Α. Υπογραφή σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Κάρτα πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. Κατάσταση στην επιθεώρηση εργασίας. Αμοιβές απασχολούμενου προσωπικού. Μισθός  - ημερομίσθιο Μερική απασχόληση και εργασίας

6.      Δάνεια & προκαταβολές. Δημιουργία προκαταβολών. Ενημέρωση Μισθοδοσίας. Δάνεια προσωπικού. Δημιουργία δανείων.  Δόσεις δανείων.

7.      Ενημέρωση μισθοδοσίας με τα στοιχεία  μεταβολών του μήνα. Ενημέρωση με τις κρατήσεις, τα δάνεια, τις  προκαταβολές. Τακτική  μισθοδοσία. Εκκαθάριση μισθοδοσίας. 

8.      Υπολογισμός μισθοδοσίας, Υπερεργασία – Υπερωριακή εργασία μισθωτών – Όρια υπερωριών - Νυκτερινά - Υποχρεωτικές ημέρες αργίας ή εξαιρέσιμες γιορτές. Προσαύξηση Κυριακής.

9.      Εκτυπώσεις  μηνιαίες - Μισθοδοτική κατάσταση. Λογιστικό Άρθρο μισθοδοσίας. Κατάσταση ασφαλιστικών ταμείων Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας

10. Υπολογισμός Δώρου Πάσχα & Δώρο Χριστουγέννων. Υπολογισμός ημερών Δώρου, Προσαύξηση Δώρου. Επίδομα άδειας & αποζημίωση άδειας.

11. Ενημέρωση Βιβλίου αδειών. Ημέρες επιδόματος άδειας. Ημέρες αποζημίωσης άδειας. Εκτυπώσεις περιοδικές Φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ΙΚΑ

12. Εκτυπώσεις ετήσιες. Βεβαιώσεις αποδοχών. Οριστική φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Ετήσια κατάσταση στην επιθεώρηση εργασίας.

13. Αποζημίωση λόγω Απόλυσης & Σύνταξης. Υπολογισμός αποζημίωσης. Έντυπα καταγγελίας σύμβασης κ.λ.π. Γνωστοποιήσεις. Υποχρεώσεις  προς  ασφαλιστικά ταμεία. Καταστάσεις ασφαλιστικών εισφορών. Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών.

14. Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο Πληρωμή φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Πληρωμή παρακράτησης φόρου λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης.

15. Οριστική Φόρου Μισθωτών υπηρεσιών ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικές υποβολές Α.Π.Δ με Δισκέτα ή μέσω Διαδικτύου. Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου για πληρωμή της μισθοδοσίας μέσω τράπεζας.

 

Εξέταση μαθήματος

Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος.

 

Βιβλιογραφία

Καραγιάννης Ι. Δημήτριος, (2008), Εργατικά – Μισθοδοσίες - Ασφαλιστικά, Έκδοση,  Εκδόσεις Γραφικές τέχνες Αρίων, Θεσσαλονίκη

Αληφαντής Γ., (2009), Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, Εκδ., Πάμισος, Αθήνα