Τίτλος μαθήματος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 4Θ

Πιστωτικές μονάδες: 8

Τυπικό εξάμηνο: Ζ΄

Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων.Ειδικότερα εξετάζονται τα θέματα της κατάρτισης , παρακολούθησης και ελέγχου του συνολικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων, της ανάλυσης των αποκλίσεων που προκύπτουν από τη σύγκριση των προϋπολογισμών με τους απολογισμούς και η λήψη αποφάσεων.  Η μεθοδολογία του πρότυπου κόστους σαν ένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου του κόστους των διάφορων λειτουργιών της επιχείρησης, καθώς και των ενδιάμεσων και τελικών φορέων κόστους. Ο έλεγχος γίνεται με τη σύγκριση του πραγματικού με το πρότυπο κόστος, τον προσδιορισμό των αποκλίσεων, την ανάλυσή τους και την λήψη μέτρων .

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:

Να χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό σαν μέσο ελέγχου των διαφόρων δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και σαν εργαλεία στη λήψη των αποφάσεων μιας επιχείρησης.

Να χρησιμοποιεί το πρότυπο κόστος σαν σταθερή βάση για τον έλεγχο της κοστολογικής διαχείρισης .

 

Αναλυτική περιγραφή μαθήματος

Τύποι και είδη προϋπολογισμών

Γενικές αρχές του προϋπολογισμού

Προϋποθέσεις της κατάρτισης του προϋπολογισμού 

Ο τρόπος και η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Η διαδικασία της προετοιμασίας του προϋπολογισμού .

Οργάνωση του προϋπολογισμού.

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του προϋπολογισμού.

Ανάλυση των αποκλίσεων προϋπολογισμών –απολογισμών

Ανάλυση των διαφορών πρότυπου και προϋπολογιστικού κόστους .

Διαδικασία προσδιορισμού του πρότυπου κόστους .

Στοιχεία του πρότυπου κόστους , ποσοτικά πρότυπα , πρότυπες τιμές .

Σύνταξη ελαστικών προϋπολογισμών εξόδων .

Προσδιορισμός των αποκλίσεων από το πρότυπο κόστος και ανάλυση αυτών Λογιστική παρακολούθηση του πρότυπου κόστους και των αποκλίσεων .

Διαδικασία ανακοστολόγηση των αποκλίσεων .

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος..

 

Βιβλιογραφία

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ, Απόστολος Βανάκας

Η ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.. ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, Εμμανουήλ Σακκέλης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, Άγγελος Τσακλαγκάνος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ, Γ. Βενέρης – Σ. Κοέν – Μ. Κωλέτση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Β. Φίλιος