Τίτλος μαθήματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 

Πιστωτικές μονάδες: 9

Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ΄

Επίπεδο μαθήματος:  ΜΕΥ (Ειδικής υποδομής).

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει το φοιτητή σε επαφή με το αντικείμενο της Λογιστικής Κόστους και ειδικότερα:  Mε την ανάλυση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ της Λογιστικής Κόστους και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, τις έννοιες και τις διακρίσεις του κόστους, τα στοιχεία που συμμετέχουν στο κόστος παραγωγής (πρώτες και βοηθητικές ύλες, άμεση εργασία, γενικά βιομηχανικά έξοδα), τις μεθόδους κοστολόγησης (κοστολόγηση κατά παραγγελία και κατά φάση κοστολόγηση), τον τρόπο συγκέντρωσης του κόστους στα κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους (επιμερισμός), την κοστολόγηση συμπαραγωγών και τέλος τον αναλυτικό προσδιορισμό, μέσω λογιστικών εγγραφών και χρήσης των λογαριασμών της ομάδας 9, του κόστους των παραγόμενων προϊόντων, του λειτουργικού κόστους καθώς και του μικτού και αναλυτικού αποτελέσματος εκμετάλλευσης

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι ικανός׃

1)     Να γνωρίζει αναλυτικά τα στοιχεία κόστους και τον τρόπο υπολογισμού τους, την λειτουργική και κοστολογική οργάνωση μιας επιχείρησης και τα συστήματα κοστολόγησης. 

2)     Να γνωρίζει το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας κάθε λογαριασμού της Αναλυτικής Λογιστικής ( Ομάδας 9).

3)     Να προσδιορίζει εσωλογιστικά ( μέσω λογιστικών εγγραφών της ομάδας 9) το λειτουργικό και κατ΄είδος προϊόντος κόστος καθώς και τα μηνιαία αναλυτικά αποτελέσματα.

 

Περιγραφή μαθήματος

1) Εισαγωγή – Σκοπός μαθήματος / Μέθοδοι διδασκαλίας ( Έννοια της Λογιστικής Κόστους, Διαφορές Χρηματοοικονομικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης, Έννοια της Βιομηχανικής Επιχείρησης)

2) Έννοια και ορισμοί του κόστους ( Έννοια και ορισμός των εξόδων, Έννοια των όρων : "δαπάνη", "επένδυση", "ανάλωση", Κατηγορίες του κόστους - Ανάλυση κ’ Χαρακτηριστικά τους)

3) Τα στοιχεία του κόστους  ( Πρώτες ύλες κ’ λοιπά υλικά ως στοιχεία του κόστους, Κοστολόγηση των αναλωμένων πρώτων κ’ βοηθητικών υλών – Υλικών συσκευασίας – Αναλώσιμων Υλικών – Ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων κ’ ειδών συσκευασίας , Τα έξοδα ως στοιχεία του κόστους – έξοδα κατ’ είδος και κατά προορισμό – έξοδα κοστολογήσιμα και μη κοστολογήσιμα – οι επιμέρους λογαριασμοί των οργανικών εξόδων, Φύλλα μερισμού )

4)                 Οι βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και Κοστολόγηση ( Κοστολογική οργάνωση των επιχειρήσεων, Κοστολόγηση - σκοποί και είδη κοστολόγησης- , Προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους, Κύρια τμήματα παραγωγής, Βοηθητικές υπηρεσίες παραγωγής)

5)                 Συστήματα Κοστολόγησης ( Η εξατομικευμένη κοστολόγηση, η κατά φάση κοστολόγηση, Κοστολόγηση Συμπαραγώγων κ’ Υποπροϊόντων, Αποτίμηση αποθεμάτων βιομηχανικής επιχείρησης)

6)                 Η ομάδα 9 του ΕΓΛΣ ( Βιβλία που καταχωρούνται οι εγγραφές και τηρούνται οι λ/σμοί της Αναλυτικής Λογιστικής, Λογαριασμός 90 "ΔΙΑΜΕΣΟΙ – ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ", Περιεχόμενο και σκοπός του λ/σμού 90, Λογαριασμός 91 "ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ – ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ", Περιεχόμενο και σκοπός του λ/σμού 91, Λογαριασμός 92 "ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ", Περιεχόμενο και σκοπός του λ/σμού 92, Λογαριασμοί 93 "ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ", Περιεχόμενο και σκοπός του λ/σμού 93, Λογαριασμός 94 "ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ",  Περιεχόμενο και λειτουργία του λ/σμου 94, Λογαριασμός 95 "ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ",  Έννοια, Λογαριασμοί 96 "ΕΣΟΔΑ – ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, Περιεχόμενο και λειτουργία του λ/σμού 96, Λογαριασμός 97 "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ", Περιεχόμενο και λειτουργία των λ/σμών 97, Λογαριασμός 98 "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ", Περιεχόμενα και λειτουργία του λ/σμού 98, Λογαριασμός 99 "ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ", Έννοια)

 

Εξέταση μαθήματος

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω γραπτών εξετάσεων 2ώρης διάρκειας με θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα.

 

Βιβλιογραφία

1)     Η ομάδα 9 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου σε μηνιαία και ετήσια βάση. Μηναία Αποτελέσματα και μηνιαίοι Ισολογισμοί. Εμμανουήλ Σακέλλης, Εκδόσεις Βρύκους.

2)     Αναλυτική Λογιστική και Λογιστική υποκαταστημάτων, Γεώργιος Αληφαντής, Εκδόσεις Πάμισος

3)     Cost Accounting: A managerial emphasis.2008. C. Horngren, G. Foster, S. Datar, M. Rajan, Prentice Hall.