Τίτλος μαθήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Τύπος μαθήματος: Μεικτό

Ώρες/εβδομάδα: 3Θ/ 2Ε

Πιστωτικές μονάδες: 5

Τυπικό εξάμηνο: Δ’

Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής Υποδομής)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να εισαγάγει τον φοιτητή στις σημαντικότερες σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνικές και μεθόδους που υποστηρίζουν τα σύγχρονα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, την ανάλυση και το σχεδιασμό τους. Να παρουσιαστούν οι αντίστοιχες οργανωτικές και δομικές αλλαγές της επιχείρησης και οι έννοιες των προτύπων και των ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού. Να αναλυθούν οι μέθοδοι τεκμηρίωσης, ανάλυσης και σχεδιασμού των ανωτέρω συστημάτων με αναφορά στους κύκλους εργασιών της επιχείρησης.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να αντιληφθεί ο φοιτητής την έννοια του πληροφοριακού συστήματος και να ενημερωθεί για τις σχετικές διαθέσιμες τεχνολογίες.

Να γνωρίσει τις κυριότερες τεχνικές τεκμηρίωσης, ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων.

Να αναπτύξει βασικές δεξιότητες στην τεκμηρίωση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων.

Να αντιληφθεί την έννοια του γραφείου ως δομικό κύτταρο της επιχείρησης, την εξέλιξη των συστημάτων γραφείου, τη λογική και χρήση των προτύπων και της τυποποίησης και των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης εγγράφων.

Να κατανοήσει τα πεδία εφαρμογής των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, να εξοικειωθεί με την ανάλυση και σχεδιασμό των υποσυστημάτων και του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Να αντιληφθεί την έννοια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της  εγγύησης της ασφάλειας των συναλλαγών.

 

Περιγραφή μαθήματος

Περιγραφή θεωρητικού μέρους

H σύγχρονη τεχνολογική υποδομή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΛΠΣ). Υπολογιστές, περιφερειακά, δίκτυα και επικοινωνία δεδομένων,

Το διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικές δοσοληψίες. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, θέματα ασφαλείας, τα συστήματα ασφαλείας δημοσίου κλειδιού, εφαρμογές ηλεκτρονικών δοσοληψιών και οι τεχνολογίες ασφάλειας.

Τεχνικές ανάλυσης και τεκμηρίωσης λογιστικών συστημάτων. Αναλυτικά διαγράμματα, Διαγράμματα ροής δεδομένων, Δένδρα αποφάσεων, πίνακες απόφασης. Τεκμηρίωση των βασικών κύκλων εργασιών της επιχείρησης.

Τα πληροφοριακά συστήματα και η διαδικασία ελέγχου. Η ανάγκη και τα στοιχεία της διαδικασίας ελέγχου, η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στον εσωτερικό έλεγχο, μέθοδοι και τεχνολογίες ελέγχου με τα πληροφοριακά συστήματα.

Τεχνολογίες γραφείου και διαχείριση εγγράφων. Ο κύκλος ζωής εγγράφου, ηλεκτρονικές φόρμες, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εγγράφων.

Ασφάλεια Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές έννοιες της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, αδύναμα σημεία και είδη απειλών των ΛΠΣ, προστασία και διαχείριση κινδύνων.

Ανάλυση και σχεδιασμός Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές έννοιες, μέθοδοι και τεχνικές, κύκλος ζωής, μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση συστήματος, σχεδιασμός συστήματος.

 

Περιγραφή εργαστηριακού μέρους

Εξοικείωση με λογισμικό σχεδίασης διαγραμμάτων ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων.

Εξοικείωση με σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων και διαχείρισης ροών εργασιών (σχεδίαση συστήματος, δημιουργία εγγράφων, ανάθεση ρόλων, δρομολόγηση εγγράφων, αρχειοθέτηση).

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα. Τα παραπάνω ισχύουν για τη θεωρία αλλά και το εργαστήριο του μαθήματος.)

 

Βιβλιογραφία

G.H. Bodnar and W.S. Hopwood, Accounting Information Systems, Eighth Edition, Prentice-Hall, Inc., 2001.

S.A. Moscove, M.G. Simkin, and N.A. Bagranoff, Core Concepts of Accounting Information Systems, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc., 1999.

L. Smith and K. Smith, Accounting Information Systems, Dame, 2002.

Ανδρέας Ι. Νικολάου, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Εκδόσεις Μπένου, 1999.

Δημητριάδης, Κοίλιας, Κώστας, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2009.