Τίτλος μαθήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τύπος μαθήματος: Μεικτό

Ώρες/εβδομάδα: 3Θ/ 2Ε

Πιστωτικές μονάδες: 6

Τυπικό εξάμηνο: Γ’

Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διαχείρισης των δεδομένων με τα συστήματα διαχείρισης ΒΔ. Να καταστήσει ικανό τον φοιτητή να αναλύσει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει απλές εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες και μοντέλα των ΒΔ.

Να εξοικειωθεί με τους τρόπους οργάνωσης και προσπέλασης δεδομένων στα σύγχρονα μέσα αποθήκευσης.

Να εξοικειωθεί με τα επίπεδα ανάλυσης και σχεδιασμού μιας ΒΔ και συγκεκριμένα με τον Εννοιολογικό, Λογικό και Φυσικό Σχεδιασμό ΒΔ.

Να γνωρίσει το σχεσιακό μοντέλο και να εξοικειωθεί με τη δημιουργία ερωτημάτων.

Να εξοικειωθεί με τη χρήση ενός σύγχρονου σχεσιακού ΣΔΒΔ και να αντιληφθεί στην πράξη τις ανωτέρω έννοιες.

 

Περιγραφή μαθήματος

Περιγραφή θεωρητικού μέρους

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ΒΔ. (Αναφορά ορολογίας, ΒΔ και ΣΔΒΔ, μοντέλα δεδομένων, αρχιτεκτονική τριών επιπέδων.)

Το φυσικό επίπεδο των ΒΔ. (Μονάδες αποθήκευσης, αρχεία εγγραφών, οργάνωση αρχείων, τα ευρετήρια, τα δένδρα αναζήτησης.)

Σχεδιασμός ΒΔ. (Κύκλος ζωής συστημάτων ΒΔ, ανάλυση των φάσεων σχεδιασμού ΒΔ.)

Εννοιολογικός σχεδιασμός ΒΔ. (Το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων, ορολογία-έννοιες, διαγράμματα οντοτήτων συσχετίσεων, το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων.)

Σχεσιακές ΒΔ. (οι έννοιες του σχεσιακού μοντέλου, περιορισμοί ακεραιότητας, εισαγωγή στη σχεσιακή άλγεβρα.)

Λογικός σχεδιασμός ΒΔ. (Απεικόνιση του εννοιολογικού μοντέλου στο λογικό μοντέλο, εισαγωγή στις αρχές της κανονικοποίησης.)

Δημιουργία ερωτημάτων με τη γλώσσα SQL. (Απλή σύνταξη εντολής select, ταξινόμηση, διαχείριση συμβολοσειρών, σύνδεση πινάκων, εντολές συνόλων, συναθροιστικές πράξεις, ομαδοποίηση, όψεις.)

 

Περιγραφή εργαστηριακού μέρους

1.      Γενική εισαγωγή στο περιβάλλον ενός σχεσιακού ΣΔΒΔ. Δημιουργία πινάκων. Η έννοια των κλειδιών.

2.      Δημιουργία απλών ερωτημάτων (με γραφικό περιβάλλον) βασισμένων σε ένα πίνακα: Ερωτήματα προβολής/επιλογής. Χρήση κριτηρίων.

3.      Ερωτήματα (με γραφικό περιβάλλον) βασισμένα σε ένα πίνακα: με υπολογισμένες εκφράσεις και με συναθροιστικές συναρτήσεις.

4.      Παραμετρικά ερωτήματα (με γραφικό περιβάλλον) βασισμένα σε ένα πίνακα. Φόρμες, Εκθέσεις.

5.      Ανάλυση μελέτης περίπτωσης. Πίνακες, Συσχετίσεις, Ερωτήματα (με γραφικό περιβάλλον).

6.      Ανάλυση μελέτης περίπτωσης. Ερωτήματα(με γραφικό περιβάλλον). Φόρμες.

7.      Ανάλυση μελέτης περίπτωσης. Φόρμες, Εκθέσεις

8.      Δημιουργία ερωτημάτων με SQL.

9.      Δημιουργία ερωτημάτων με SQL.

10. Ανάλυση μελέτης σύνθετης περίπτωσης. Σχεδιασμός, Υλοποίηση σχεσιακού σχήματος.

11. Ανάλυση μελέτης σύνθετης περίπτωσης. Δημιουργία ερωτημάτων σε γραφικό περιβάλλον και SQL.

12. Ανάλυση μελέτης σύνθετης περίπτωσης. Δημιουργία ερωτημάτων σε γραφικό περιβάλλον και SQL.

13. Ανάλυση μελέτης σύνθετης περίπτωσης. Φόρμες. Εκθέσεις. Μακροεντολές.

14. Ανάλυση μελέτης σύνθετης περίπτωσης. Μακροεντολές.

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα. Τα παραπάνω ισχύουν για τη θεωρία αλλά και το εργαστήριο του μαθήματος.

 

Βιβλιογραφία

1. “Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων”, B. Τ. Ταμπακάς, 2009, Πάτρα.

2. “Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων”,  Elmasri R., Navathe S.B., Εκδόσεις Δίαυλος, Α’ και Β’ τόμος, 3η έκδοση, 2004.

3. “Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων”, Date C. J., , Εκδόσεις Κλειδάριθμος 1996.

4. “Building Accounting Systems Using Access”, Perry J.T., Schneider G.P., Thomson South-Western, 2005