Τίτλος μαθήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/ εβδομάδα:  

Πιστωτικές μονάδες: 4

Τυπικό εξάμηνο:  Β’

Επίπεδο μαθήματος: ΔΟΝΑ

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές 

α) Τις έννοιες των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, (ΑΕΠ , Πληθωρισμός, Ανεργία,)  και πως επηρεάζονται από  τα συνολικά μεγέθη  της κατανάλωσης, αποταμίευσης και επένδυσης  

β) Τους οικονομικούς μηχανισμούς, (πολλαπλασιαστή επενδύσεων, εισοδήματος, επιταχυντή και  οικονομικές διακυμάνσεις).

 γ) Τις βασικές έννοιες Δημοσίων Οικονομικών ( έσοδα  - έξοδα  του κράτους , κατάρτιση του Προϋπολογισμού ) και τις επιπτώσεις των στην πραγματική οικονομία.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να κατανοήσουν οι φοιτητές / τριες

Το αντικείμενο εξέτασης  της Μακροοικονομικής και η αιτιολόγηση της ανάγκης για διαφορετική   ανάλυση από την  Μικροοικονομική .

Ανάπτυξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, όπως το ΑΕΠ, ο Πληθωρισμός  και η Απασχόληση και πως τα μεγέθη αυτά επηρεάζουν και επηρεάζονται από την συνολική ζήτηση καταναλωτικών αγαθών , συνολική αποταμίευση και ανεργία.   . 

β) Τους οικονομικούς μηχανισμούς, (πολλαπλασιαστή επενδύσεων, εισοδήματος, επιταχυντή και  οικονομικές  διακυμάνσεις) , και πως αυτοί οι μηχανισμοί επενεργούν και μεταβάλλουν τα  βασικά μακροοικονομικά μεγέθη

γ) Επίσης να  γνωρίσουν βασικές έννοιες Δημοσίων Οικονομικών ( έσοδα  - έξοδα  του κράτους , κατάρτιση του Προϋπολογισμού ) και την άσκηση αντικυκλικής  πολιτικής.

 

Περιγραφή μαθήματος

Στην διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται και αναπτύσσονται τα πιο κάτω θέματα :

1. Αναπτύσσεται το αντικείμενο  εξέτασης  της Μακροοικονομικής, την ακολουθούμενη μεθοδολογία ανάλυσης, και σύντομη ιστορική αναδρομή  στους θεμελιωτές της Μακροοικονομικής ανάλυσης  και αναφορά στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο  λειτουργίας της οικονομίας.

2. Εννοιολογική ανάλυση του Εθνικού Προϊόντος,  Εθνικού Εισοδήματος και Εθνικής Δαπάνης, με πλήρη περιγραφή του τρόπου και των μεθόδων  υπολογισμού των.  

3. Ανάπτυξη της θεωρίας της συνολικής καταναλώσεως και αποταμιεύσεως ,  τους παράγοντες που επηρεάζουν τα μεγέθη αυτά,  την επίδραση που έχει στο ΑΕΠ τον πληθωρισμό και την ανεργία, η μεταβολή του συνολικού ποσοστού  κατανάλωσης ή αποταμίευσης.

4. Ανάπτυξη της θεωρίας των συνολικών επενδύσεων . Αναφέρονται οι διακρίσεις και  τα κριτήρια για την ανάληψη  επιτυχούς  επενδύσεως ( οριακή αποδοτικότητα των επενδύσεων κ.λ.π.)  ,  και  γίνεται ανάπτυξη των προσδιοριστικών παραγόντων των  επενδύσεων . Τέλος αναπτύσσεται η αρχή του επιταχυντή και η επίδρασή της επί του μεγέθους των επενδύσεων.

5. Ο προσδιορισμός του συνολικού εισοδήματος ισορροπίας , η σχέση του με το επίπεδο απασχόλησης και η επίδραση επ’ αυτού των συναρτήσεων Αποταμιεύσεων και  Επενδύσεων .

6. Αναπτύσσεται ο πολλαπλασιαστής  επενδύσεων  και οι συνέπειες που προκύπτουν από την λειτουργία του πάνω στο επίπεδο  του συνολικού εισοδήματος , της ζήτησης και του επιπέδου των τιμών.

7. Ανάλυση της εννοίας του πληθωρισμού, τις διακρίσεις του , τις αιτίες που τον δημιουργούν και          τα αποτελέσματα που επέρχονται στην οικονομία από την βραχυχρόνια και μακροχρόνια λειτουργία του. Επίσης γίνεται αναφορά στις μεθόδους  πληθωριστικής και αντιπληθωριστικής πολιτικής  που εφαρμόζονται και τις συνέπειές των .

8. Οικονομικές διακυμάνσεις . Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εννοιολογική παρουσίαση των διακυμάνσεων, των διακρίσεων , των χαρακτηριστικών των καθώς και ανάλυση των φάσεών των ως και αναφορά στις θεωρίες που εξηγούν τις αιτίες του  επιχειρηματικού κύκλου.

9. Δημόσιος τομέας.   Στο μέρος αυτό αναλύονται   τα δημόσια έσοδα , οι δημόσιες δαπάνες  και η κατάρτιση του Προϋπολογισμού του κράτους . Εξετάζονται οι έννοιες των δημοσίων ελλειμμάτων και δημοσίου χρέους, ως και οι επιπτώσεις των ελλειμμάτων στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη βραχυχρόνια και μακροχρόνια.

10. Αναλύονται πραγματικά μακροοικονομικά  προβλήματα  της Ελλάδος και  εξετάζονται θεωρητικά  διάφορα σενάρια άσκησης οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής  προς αντιμετώπισή των, ως και  οι επιπτώσεις αυτών των μέτρων  την εν γένει οικονομία.

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο ή σε μία έως δύο εξετάσεις (τεστ) με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και των τέστ και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα.

 

Βιβλιογραφία

Heilbroner RobertLester C.Thurow: Για την κατανόηση της Μακροοικονομικής,

Payl Krugman  - Wells : ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Κόττης Γ. - Κόττη Α.: "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μακροοικονομική",

 N.G. Mankiw .: Αρχές  της Οικονομικής.

Νικ. Απέργη : Σύγχρονη Μακροοικονομική