Τίτλος μαθήματος:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 

Πιστωτικές μονάδες: 6

Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ'

Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας).

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και αποτίμησης των επιχειρήσεων, προκειμένου τα πορίσματα της να αποτελέσουν γνώμονα για τη λήψη αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου με βάση επιστημονικά κριτήρια.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος  οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

ü      Υπολογίσουν και να κατανοήσουν τους συνήθεις χρηματοοικονομικούς δείκτες στην διαστρωματική και την διαχρονική ανάλυση,

ü      Περιγράψουν τους εν δυνάμει χρήστες των λογιστικών πληροφοριών και τις διαφορετικές τους απόψεις,

ü      Αναλύουν και να ερμηνεύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων,

ü      Εκτιμούν την χρηματοοικονομική επίδοση (financial performance) των εταιριών σε σύγκριση με αυτή άλλων εταιριών,

ü      Αναπτύσσουν τα προβλήματα που συναντώνται κατά την σύγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαφορετικών χωρών, και

ü      Χρησιμοποιούν την πληροφορία που συνάγεται από τις λογιστικές καταστάσεις στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών καθώς και στα υπόλοιπα διδασκόμενα μαθήματα. 

 

Περιγραφή μαθήματος

Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται είναι ειδικότερα:

Εβδομάδα 1η

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

§         Εισαγωγή

§         Ο ρόλος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και των αναλυτών

§         Ζήτηση και προσφορά λογιστικών πληροφοριών

Εβδομάδα 2η

H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

§         Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών

§         Καταστάσεις Τάσης

§         Διαστρωματικές Συγκρίσεις

§         Διαχρονικές Συγκρίσεις

§         Επιλογή Λογιστικών Μεθόδων

Εβδομάδα 3η

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εβδομάδα 4η

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

§                                 Εισαγωγή

§                                 Η Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης

§                                 Η ποιότητα των κερδών

§                                 Η ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης

§                                 Τα κέρδη ανά μετοχή

Εβδομάδα 5η

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Εβδομάδα 6η

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

§         Είδη αριθμοδεικτών ρευστότητας (γενική ρευστότητα, ειδική ρευστότητα, ταμειακή ρευστότητα, αμυντικό χρονικό διάστημα), παραδείγματα και ασκήσεις.

Εβδομάδα 7η

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εβδομάδα 8η

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

§         Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ( μικτό περιθώριο, καθαρό περιθώριο, αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων, οικονομική μόχλευση κτλ), παραδείγματα και ασκήσεις.

Εβδομάδα 9η

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

§         Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων, παγίων προς αριθμό απασχολουμένων, καλύψεως επενδύσεων κτλ), παραδείγματα και ασκήσεις.

Εβδομάδα 10η

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

§         Αρθμοδείκτες ιδίων προς συνολικά κεφάλαια, ιδίων προς πάγια, καλύψεως τόκων κτλ, παραδείγματα και ασκήσεις.

Εβδομάδα 11η

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

§                                                                     Κέρδη ανά μετοχή, Μέρισμα ανά μετοχή, Εσωτερική αξία μετοχής

§                                                                     Ταμειακή ροή ανά μετοχή, ανάλυση με αριθμοδείκτες και πληθωρισμός

§         Παραδείγματα και ασκήσεις.

Εβδομάδα 12η

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

§         Υποδείγματα αποτίμησης με βάση τα μερίσματα

§         Υποδείγματα αποτίμησης με βάση τις αδέσμευτες ταμειακές ροές

§         Υποδείγματα αποτίμησης με βάση τα κέρδη

§         Υποδείγματα αποτίμησης με βάση τις αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού

Εβδομάδα 13η

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

§               Ορισμός κεφαλαίου κινήσεως, Προσδιοριστικοί παράγοντες, Επάρκεια κεφαλαίου κινήσεως, Ανεπάρκεια κεφαλαίου κινήσεως, παραδείγματα και ασκήσεις.

Εβδομάδες 14η  και 15η 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.

 

Εξέταση μαθήματος

Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Η τελική αξιολόγηση θα γίνεται ως εξής:

1) Από την εκπόνηση προαιρετικής ατομικής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ο  βαθμός της οποίας θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας 30%

2) Από το βαθμό της τελικής γραπτής εξέτασης, ο βαθμός της οποίας θα σταθμιστεί με συντελεστή βαρύτητας 70%.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Αληφαντής, Γ., «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Τόμος Α’, Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα 2007.

Rees, W. “Financial Analysis”. Prentice Hall, 2nd Ed. 1995.

White, Sondhi, Fried. “The Analysis & Use of Financial Statements”, Wiley 2nd Ed.,1997.

Foster, G., “Financial Statement Analysis”. Prentice Hall, 2nd Ed., 1986.

Needles, Powers and Crosson, “Principles of Accounting”, Houghton Mifflin, 2005.

Penman, S., “Financial Statement Analysis and Security Valuation”, 2007, McGraw Hill.