Τίτλος μαθήματος

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 4Θ

Πιστωτικές μονάδες: 5

Τυπικό εξάμηνο: Α’

Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής).

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει  τον φοιτητή/τρια στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το μάθημα πραγματεύεται  τις θεμελιώδεις λειτουργίες του Μάνατζμεντ. Μία σύντομη εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του στελέχους, της επιχείρησης και των μορφών της, καθώς και των συνασπισμών, ακολουθείται από την εξελικτική παρουσίαση του μάνατζμεντ και των μεθόδων του. Στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά οι λειτουργίες: Προγραμματισμός, Οργάνωση, Στελέχωση, Ηγεσία, Έλεγχος. Ιδιαίτερα, ο σκοπός της διδασκαλίας είναι να καταφέρουν οι φοιτητές να καταννοήσουν την έννοια της διοίκησης των επιχειρήσεων σαν μέρος της καθημερινότητάς τους. Να μπορέσουν να μάθουν τις έννοιες της διοίκησης όχι σαν θεωρίες αλλά να τις αντιμετωπίσουν σαν ρεαλιστικά παραδείγματα ώστε όταν βρεθούν μελλοντικά στον εργασιακό τους χώρο να γνωρίζουν πως θα προγραμματίσουν τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, πως θα την οργανώσουν, πως θα τη διευθύνουν αλλά και πώς θα την ελέγξουν μιας και θα έχουν αντιμετωπίσει όλα τα θέματα της διοίκησης στο μάθημα με τα ανάλογα παραδείγματα. .

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τον φοιτητή στη θεωρία, τις σύγχρονες σχολές σκέψεις και τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο του μάνατζμεντ, αλλά και να παρουσιάσεις τις νέες τάσεις και εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς. Με την παρακολούθηση του μαθήματος αναμένεται αυτός που θα το παρακολουθήσει να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες δεν μπορούν να αποκτηθούν αποκλειστικά και μόνο με την μελέτη του διδακτικού υλικού. Τέτοιες γνώσεις αφορούν την καθημερινή πρακτική όπως αυτή βιώνεται με τη συνδρομή επίκαιρων παραδειγμάτων από το επιχειρησιακό γίγνεσθαι. Επίσης, ο συμμετέχων στην εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να αποκτήσει την ικανότητα κριτικής σκέψης.

 

Περιγραφή μαθήματος

 

1.      Επιχείρηση (ορισμός, Λόγοι δημιουργίας των επιχειρήσεων)

2.      Στόχοι οργάνωσης (ορισμός, κατηγορίες στόχων)

3.      Παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα

4.      Περιβάλλον επιχείρησης (γενικό – ειδικό, Αβεβαιότητα περιβάλλοντος, Πηγές αβεβαιότητας περιβάλλοντος)

5.      Συστημική προσέγγιση της επιχείρησης

6.      Χαρακτηριστικά συστημάτων

7.      Πεδία εφαρμογής του μάνατζμεντ (κύριες λειτουργίες: γενική διεύθυνση, χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τμήμα Παραγωγής, Τμήμα Πωλήσεων, Τμήμα μάρκετινγκ, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού. δευτερεύουσες λειτουργίες: Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας)

8.      Λειτουργίες του μάνατζμεντ (ορισμοί)

9.      Προγραμματισμός (είδη, διαδικασία, αρχές)

10. Λήψη αποφάσεων ( θεωρίες αποφάσεων, συνθήκες λήψης αποφάσεων, διαδικασία, τύποι, ομαδική και ατομική λήψη αποφάσεων)

11. Έλεγχος ( διαδικασία ελέγχου, χαρακτηριστικά αποτελεσματικού ελέγχου, αναγκαιότητα ελέγχου, συστήματα, μέσα και τεχνικές ελέγχου)

12. ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

α) Οργανωτικός σχεδιασμός (είδη, χαρακτηριστικά οργανωτικών δομών)

β) Σχεδιασμός θέσεων εργασίας (διαίρεση εργασίας – εξειδίκευση, διαστάσεις εξειδίκευσης, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα εξειδίκευσης, προσδιοριστικοί παράγοντες σχεδιασμού θέσεων εργασίας, τεχνικές βελτίωσης εξειδίκευσης)

γ) Εύρος διοίκησης ή ελέγχου (χρησιμότητά του, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα πολλών ιεραρχικών επιπέδων, κριτήρια καθορισμού εύρους διοίκησης)

δ) Τμηματοποίηση (είδη τμηματοποίησης, καθορισμός κριτηρίων τμηματοποίησης, οργανόγραμμα)

ε) Σχέσεις εξουσίας (βασικές αρχές μεταβίβασης της εξουσίας)

13. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

α) Επικοινωνία (διαδικασία επικοινωνίας, είδη επικοινωνίας, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, εμπόδια επικοινωνίας)

β) Ηγεσία (διαφορές μάνατζερ – ηγέτη, στυλ ηγεσίας, ηγετικές ικανότητες)

γ) Δυναμική των ομάδων (κατηγορίες ομάδων, λόγοι δημιουργίας των ομάδων, διατμηματικές ομάδες, αποτελεσματικότητα διατμηματικών ομάδων, εργαλεία που κάνουμε μια ομάδα αποτελεσματική)

δ) Παρακίνηση (διαδικασία, είδη κινήτρων)

14. Συγκριτική αξιολόγηση – benchmarking (χρησιμότητα, είδη)

15. Διοίκηση αλλαγών (αιτίες για τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν αλλάζουν, μέθοδοι αντιμετώπισης των αντιστάσεων στις αλλαγές)

16. Διοίκηση Ολικής ποιότητας (τι είναι ποιότητα, σημαντικότητα, εγχειρίδιο ποιότητας, οφέλη)

17. Επιχειρηματική ηθική και εταιρική κοινωνική ευθύνη

18. Επιχειρηματικότητα (πως δημιουργείται μια νέα επιχείρηση)

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε μια εργασία με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού και υποχρεωτικά στις τελικές του εξετάσεις.

 

Βιβλιογραφία

  1. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ Δ., <<MANATZMENT>>,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ, 2002, ΑΘΗΝΑ
  2. MONTANA & CHARNOW, <<MANATZMENT>>, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Π.Ε,, 2005, ΑΘΗΝΑ
  3. Bennett, Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων (μάνατζμεντ), ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2002, ΑΘΗΝΑ.
  4. ΠΑΝΤΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝ, 2009
  5. Τερζίδης, Κωνσταντίνος. Μάνατζμεντ. Στρατηγική προσέγγιση. Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα 2004
  6. Τζωρτζάκης Κώστας/ Τζωρτζάκη Αλεξία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2007.
  7. ΗΙΤΤ, Μ., BLACK, S., PORTER, L., MANAGEMENT, PEARSON EDUCATION, U.S.A. 2008