Τίτλος μαθήματος

ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 4Θ

Πιστωτικές μονάδες: 6

Τυπικό εξάμηνο: Γ

Επίπεδο μαθήματος: ΔΟΝΑ

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τις βασικές έννοιες και δομές του εργατικού δικαίου και της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ώστε να επιλύει κα να αντιμετωπίζει τρέχοντα εργασιακά θέματα.

Να ενημερωθεί για τη λειτουργία βασικών φορέων, θεσμών και διαδικασιών της εργατικής νομοθεσίας.

Να αποκτήσει τις νομικές εκείνες γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη μελλοντική επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία του.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να κατανοήσει ο σπουδαστής τη δομή και το περιεχόμενο της ατομικής σχέσης εργασίας.

Να εξοικειωθεί με την οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων.

Να αποκτήσει τη βασική υποδομή για την επεξεργασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των στοιχείων της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 

Περιγραφή μαθήματος

Τα κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:

Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο – Βασικές έννοιες –  Βασικές Αρχές – Πηγές

Σύμβαση Εργασίας και Σχέση Εργασίας – Λοιπές έννομες σχέσεις

Οι υποχρεώσεις του μισθωτού (α’ μέρος) – Είδος εργασίας  – Ωράριο

Ολοκλήρωση ωραρίου (Υπερωρίες – Κυριακές – Αργίες)

Οι υποχρεώσεις του μισθωτού (β’ μέρος) – Τόπος, τρόπος εργασίας

Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης εργασίας

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη – Θέματα σχετικά με το μισθό

Οι λοιπές υποχρεώσεις του εργοδότη –  Πρόνοια, ισότητα, εργατικά ατυχήματα κτλ.

Οι άδειες των εργαζομένων

Κανονισμοί εργασίας

Λύση της Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Λύση της Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου

Συνδικαλιστικό δίκαιο – Συνδ. Οργανώσεις – Συνδ. Δράση – Συνδικαλιστές  - Απεργία

Συλλογική Αυτονομία – ΣΣΕ/ΔΑ – Μεσολάβηση και Διαιτησία

Κύρια και επικουρική ασφάλιση – Συστήματα ασφαλίσεως - Εισφορές

 

Εξέταση μαθήματος

Το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε μία εργασία ανά εξάμηνο με βαθμό βαρύτητας 10% επί του συνολικού βαθμού.

 

Βιβλιογραφία

 Γεωργιάδου Νίκη: «Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο», Έκδοση 2009

 Αγαλλοπούλου Πηνελόπη: «Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο», Έκδοση 2007

 Δημαράς Νικόλαος: «Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο», Έκδοση 2007

 Καρακατσάνης, Αλέξανδρος/Γαρδίκας, Σταύρος: Ατομικό εργατικό δίκαιο, 1995

 Χατζηδημητρίου/Ψηλός, Ασφαλιστική Νομοθεσία, 1991