Τίτλος μαθήματος

ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 3Θ

Πιστωτικές μονάδες: 4

Τυπικό εξάμηνο: Α

Επίπεδο μαθήματος: ΔΟΝΑ

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τις βασικές έννοιες και δομές του δικαίου.

Να εισαχθεί στο νομικό τρόπο σκέψης, ώστε να αποκτήσει νομική κρίση και αντίληψη για την αντιμετώπιση απλών νομικών προβλημάτων.

Να αποκτήσει τις νομικές εκείνες γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη μελλοντική επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία του.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να κατανοήσει ο σπουδαστής τη διάρθρωση των έννομων σχέσεων και τις πιθανές πτυχές της ομαλής ή ανώμαλης εξέλιξής τους.

Να κατανοήσει τη θέση των φυσικών ή νομικών προσώπων στην έννομη τάξη.

Να εξοικειωθεί με την οργάνωση και λειτουργία των ενοχικών σχέσεων και των εμπράγματων δικαιωμάτων.

 

Περιγραφή μαθήματος

Τα κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:

Έννοια του Δικαίου – Ηθική - Κοινωνικά ήθη 

Οι κανόνες του Δικαίου και οι Πηγές τους – Η διαίρεση του Δικαίου

Φυσικά και νομικά πρόσωπα

Το Δικαίωμα – Διακρίσεις δικαιωμάτων

Ένδικη και αυτοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων

Δικαιοπραξίες – Προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης των δικαιοπραξιών

Ελαττωματικές δικαιοπραξίες

Αίρεση – Αντιπροσώπευση – Παραγραφή

Έννοια, πηγές και διακρίσεις ενοχών

Ανώμαλη εξέλιξη των ενοχών – Ενίσχυση, Μεταβίβαση, απόσβεση της ενοχής

Επώνυμες Συμβάσεις

Το εμπράγματο δικαίωμα – Νομή και κατοχή

Κυριότητα – Δουλείες

Εμπράγματη Ασφάλεια – Υποθήκη - Ενέχυρο

 

Εξέταση μαθήματος

Το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε μία εργασία ανά εξάμηνο με βαθμό βαρύτητας 10% επί του συνολικού βαθμού.

 

Βιβλιογραφία

Γεωργιάδης / Σταθόπουλος, Αστικός Κώδιξ, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, Εκδόσεις 1978 έως 1998

Σπυριδάκης Ι., Εισηγήσεις Αστικού Δίκαιου, Έκδοση 1995 και 2004.

Σταθόπουλος Μ., Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Έκδοση 1992.

Βάρκα – Αδάμη, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Έκδοση 2003.

Βιδάκη Δ., Στοιχεία Αστικού Δικαίου, Έκδοση 2006.