Τίτλος μαθήματος

ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 4 Θ

Πιστωτικές μονάδες: 5

Τυπικό εξάμηνο: Ε’

Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής Υποδομής, κατ’ επιλογή υποχρεωτικό)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι  να παράσχει εισαγωγικές γνώσεις στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και της ιδιαίτερης σημασίας του στην λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και οι κατευθύνσεις του, οι θεμελιώδεις λειτουργίες του και η συμβολή του στην κατανόηση και αλληλεπίδραση της αγοράς και των επιχειρήσεων.

                                                         

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες και τον ρόλο του Μάρκετινγκ στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Να εξοικειωθεί με το περιβάλλον, τα εργαλεία και την οργάνωση του Μάρκετινγκ

Να αφομοιώσει τους μηχανισμούς διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή και του τρόπου λειτουργίας των καταναλωτικών κινήτρων.

Να γνωρίσει τις πολιτικές και τεχνικές τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Να εξοικειωθεί με τα συστήματα διανομής, προώθησης καθώς και τις λειτουργίες της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων.

 

Περιγραφή μαθήματος

Εισαγωγή στην επιστήμη του Μάρκετινγκ. Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις, το σύστημα Μάρκετινγκ, το περιβάλλον Μάρκετινγκ. Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος Μάρκετινγκ. Η συμπεριφορά του καταναλωτή. Οι ανάγκες, η επιλεκτικότητα και ο τρόπος ζωής. Τα 4Ρ του Μάρκετινγκ. Το προϊόν, οι διακρίσεις του προϊόντος,  η συσκευασία, η δημιουργία νέου προϊόντος, ο κύκλος ζωής του προϊόντος. Η διανομή, οι λειτουργίες και οι ενδιάμεσοι. Τιμολόγηση και τιμολογιακές πολιτικές στις διάφορες μορφές αγοράς. Τεχνικές τιμολόγησης. Το μίγμα της προώθησης. Η διαφήμιση, κατηγορίες, εμπλεκόμενοι, σχεδιασμός της διαφημιστικής εκστρατείας. Ο ρόλος και οι λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων. Ο Προγραμματισμός και Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων. Η Έρευνα Δημοσίων Σχέσεων.

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε μία εργασία ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 20% επί του συνολικού βαθμού. Αυτό θα αποφασίζεται στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα.

 

Βιβλιογραφία

Π.Τομαρά:  Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την έρευνα αγοράς.

Κ.Τζωρτζάκης – Α. Τζωρτζάκη:  Αρχές Μάρκετινγκ - Η ελληνική προσέγγιση» 2001.

Γ.Σιώμος:  Η συμπεριφορά του καταναλωτή

Άγγελος Βάθης:  Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 2000

Subbash-G.Jain:  Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Philip Kotler:  «Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ» 2002 Α+Β τόμοι.