Τίτλος μαθήματος

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα:

Πιστωτικές μονάδες: 4

Τυπικό εξάμηνο: Ε’

Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής Υποδομής, κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις εξελίξεις, τις διαδικασίες και μεθοδολογίες που διέπουν τόσο τον σχεδιασμό όσο και την δημιουργία και ανάπτυξη μίας σύγχρονης μονάδας εφοδιαστικής διαχείρισης. Μέσω του μαθήματος οι σπουδαστές ασχολούνται με τα κύρια ζητήματα που αφορούν την επιστημονική έρευνα του Logistics management. Μετά το πέρας του εξαμήνου οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν πιθανές λύσεις σε προβλήματα σχεδιασμού, γεωγραφικής τοποθέτησης και λειτουργίας μίας μονάδας αποθήκευσης.

Η σημασία του Logistics management στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση

Η συμβολή της εφοδιαστικής διαχείρισης στην ανάπτυξη των πελατών μας

Βασικά διλήμματα σχεδιασμού

Στρατηγικές αποφάσεις αγοράς και αποθεματοποίησης εμπορευμάτων

Σύγχρονα εργαλεία λήψης αποφάσεων και στρατηγικής ανάπτυξης

Αποθήκευση

Στατιστικά στοιχεία για την ορθή οργάνωση και λειτουργία μίας σύγχρονης αποθήκης.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του μαθήματος οι σπουδαστές ασχολούνται με τα κύρια ζητήματα που αφορούν την επιστημονική έρευνα του Logistics management όπως:

Εξυπηρέτηση των πελατών και το marketing

Η δημιουργία και διαχείριση του σωστού ύψους αποθεμάτων

Οι στόχοι, τα συστήματα και οι μέθοδοι αποθήκευσης

Οι κανόνες που διέπουν την τοποθέτηση, ταξινόμηση απογραφή και διαχείριση των αποθεμάτων

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης μίας νέας μονάδας εφοδιαστικής διαχείρισης

 

Περιγραφή μαθήματος

Logistics Management : εξοικείωση με τις βασικέ έννοιες και ορισμούς ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του logistics management καθώς και ανάλυση των στόχων και σκοπών της επιστήμης αυτής.

Εξυπηρέτηση πελατών: βασικές αρχές, πολιτικές και διλήμματα που αφορούν τον καθορισμό του ύψους του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών

Αγορές: Οργάνωση του τμήματος αγορών, στόχοι, πολιτική και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην επίτευξη αποτελεσματικών αγορών

Έλεγχος αποθεμάτων: Λόγοι διατήρησης αποθεμάτων, επιλογή των προϊόντων προς αποθεματοποίηση και οικονομικό μοντέλο επιλογής οικονομικής ποσότητας παραγγελίας

Αποθήκευση: Μάνατζεμεντ αποθηκών,ειδικοί στόχοι του μανατζεμεντ αποθηκών, σχεδιασμός και συστήματα αποθήκευσης

Εκτέλεση παραγγελιών: Συστήματα τοποθέτησης αποθεμάτων, στατιστικά στοιχεία απαραίτητα για την λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό καθώς και διαδικασίες εξαγωγής παραγγελιών και απογραφής

Σχεδιασμός Νέου Αποθηκευτικού Κέντρου: Μελλοντικές απαιτήσεις του συστήματος αποθήκευσης και επιλογή του άριστου συστήματος αποθήκευσης.

 

Εξέταση μαθήματος

Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές βαθμολογούνται αποκλειστικά βάσει της επίδοσης τους στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος.

 

Βιβλιογραφία

1. Γιαννάτος Γ., Ανδριανόπουλος Σ., « Logistics, Μεταφορές, Διανομή»

2. Κυριαζόπουλος Π., « Διοίκησης Logistics", Σύγχρονη Εκδοτική , Αθήνα 1996

3.Σκρινιώτης Κ., «Logistics Management, θεωρία και πράξη», Εκδ.Παπαζήση,1997

4. Daugherty P.J., Droge G.L., Germain R.N., Rogers D.S., Logistics Excellence: It's not business as usual Press, Burlington, Mass, 1992

5. Σχινάς Ο., Παπαδημητρίου Σ. ″ Εισαγωγή στα Logistics " Σταμούλη 2004

6. Christopher M. ″Logistics  και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας " Κριτική 2007