ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ειδικότερα απασχολούνται σε χώρους που έχουν σχέση με θέματα όπως:

Ι) Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων.

ΙΙ) Τήρηση λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των οικονομικών μονάδων .

ΙΙΙ) Σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων, τα οποία περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεδεμένων με τα λογιστικά βιβλία, χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.

ΙV) Τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως π.χ τιμολόγια.

V) Ενημέρωση καρτελών.

VI) Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων .

VII) Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου και αποθήκης.

VIII) Μισθοδοσία .

IX) Τήρηση διαφόρων βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται απο τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας .

X) Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων.

ΧΙ) Κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμου υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία στα οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να καταρτήσουν και να ελέγχουν τις υποβαλλόμενες, από τους υπόχρεους τήρησης Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας βιβλίων , φορολογικές δηλώσεις ως λογιστές-φοροτεχνικοί προς τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες όπως Δήλωση Φόρου Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λ.π. Τέλος οι πτυχιούχοι Λογιστές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα διορισμού στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.