Τίτλος μαθήματος:

ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα:  6

Πιστωτικές μονάδες: 9

Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ

Επίπεδο μαθήματος:  ΜΕ (Ειδικότητας)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Ολοκληρώνει τις βασικές έννοιες της λογιστικής σε ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουν α) ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ β)ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ γ)ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Παρέχεται η δυνατότητα στο σπουδαστές να εξοικειωθούν με τους όρους που ισχύουν στις αντίστοιχους κλάδους επιχειρήσεων καθώς αποκτούν την απαιτούμενη υποδομή για  οργάνωση και εφαρμογή της λογιστικής σε ξενοδοχειακές, ναυτιλιακές και τραπεζικές επιχειρήσεις. Η μάθηση και εφαρμογή των κλαδικών λογιστικών σχεδίων(όπου απαιτούνται) επιτρέπει τη άρτια παρακολούθηση και ορθή καταγραφή των οικονομικών γεγονότων που αφορούν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων από τους φοιτητές ώστε να είναι ικανοί να βοηθούν τους επιχειρηματίες σε θέματα οργάνωσης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων τους.

 

Περιγραφή μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες:

Α) Η Ξενοδοχειακή Λογιστική διδάσκεται πέντε (5) εβδομάδες επί έξι (6) ώρες την εβδομάδα.

Β) Η Ναυτιλιακή Λογιστική διδάσκεται πέντε (5) εβδομάδες επί έξι (6) ώρες την εβδομάδα.

Γ) Η Τραπεζική Λογιστική διδάσκεται πέντε (5) εβδομάδες επί έξι (6) ώρες την εβδομάδα.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1η εβδομάδα   Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις . Είδη , κατηγορίες , νομική μορφή,

ιδιαιτερότητες εκμετάλλευσης, προβλήματα ξενοδοχειακής λογιστικής.

2η εβδομάδα   Ημερήσια κατάσταση κίνησης πελατών (Main courante) Σύνταξη - Αποφορολόγηση - Λογιστικοποίηση

3η εβδομάδα   Παραδείγματα εφαρμογών Μ/c. Οι φόροι στις ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.

4η εβδομάδα   Μισθοδοσία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Εφαρμογές.

5η εβδομάδα Δείκτες – Διοίκηση – Επιχειρηματικές αποφάσεις –Επαναλήψεις.

6η εβδομάδα   Ναυτιλία και Ελληνικός στόλος – Πλοία και τα χαρακτηριστικά τους.

7η εβδομάδα   Ναυτιλιακές εταιρείες και η λογιστική τους – Κλαδικό λογιστικό  Σχέδιο και η ανάλυσή του.

8η εβδομάδα Εφαρμογές εγγράφων αγοράς νέων πλοίων – Ναύλων – Σταλιών –  Ασφαλιστικών αποζημιώσεων .

9η εβδομάδα    Λογαριασμός πλοιάρχου – Εφαρμογές.

10η εβδομάδα  Επαναλήψεις με επισημάνσεις.

11η εβδομάδα  Τράπεζες και Οικονομία – Οργάνωση λογιστηρίου τραπεζών.

12η εβδομάδα  Τραπεζικές εργασίες – Μακροπρόθεσμες χορηγήσεις και η λογιστική  τους – Εφαρμογές.

13η εβδομάδα  Δάνεια σε Κεφάλαιο κίνησης και η λογιστική τους – Εφαρμογές.

14η εβδομάδα  Σύγχρονες τραπεζικές εργασίες (factoringleasing) και η λογιστική τους.

15η εβδομάδα  Οικονομικές καταστάσεις τραπεζών με Δ.Λ.Π. – Ανάλυση,  Ιδιαιτερότητες, επισημάνσεις.

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα.

 

Βιβλιογραφία

   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ –Γεωργιος Κοντος

   ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ-Παναγιωτης Β.Παπαδεας

   ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ –ΚατεριναΛεκαρακου-Νιζαμη,Αγγελος Παπασπυρου