Τίτλος μαθήματος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Τύπος μαθήματος : Εργαστηριακό

Ωρες/εβδομάδα: 4Ε

Πιστωτικές μονάδες : 3

Τυπικό εξάμηνο : ΣΤ΄

Επίπεδο μαθήματος : ΜΕ

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας : Η παροχή εξειδικευμένων και πρακτικών γνώσεων λογιστικής ενημέρωσης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, με αποτέλεσμα την εμπέδωση της θεωρητικής κατάρτισης μιας διαχειριστικής χρήσης (εγγραφές ανοίγματος , απογραφή , καταγραφή λογιστικών γεγονότων , εγγραφές κλεισίματος και ισολογισμός)

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 

Περιγραφή του μαθήματος :

1 . Θεωρία για τα Γ’ κατηγορίας βιβλία, λειτουργία των λογ/σμών των ομάδων του Ε.Λ.Σ ,παράδοση υλικού (εκφώνηση άσκησης, λογιστικό σχέδιο της επιχείρησης, συμπληρωμένα παραστατικά που αφορούν την άσκηση) βιβλίο γενικού ημερολογίου Διαφόρων πράξεων, Συγκεντρωτικό ημερολόγιο, Γενικό και αναλυτικά καθολικά,  Ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού, & βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Δίδεται η απογραφή και γίνεται η εγγραφή ανοίγματος.

2. Καταχωρούνται γεγονότα  με τα παραστατικά, των οποίων γίνεται πλήρη περιγραφή και ερμηνεία βάσει του Κ.Β.Σ. (δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο πωλήσεων,  Δ.Α.-Τιμολόγιο πώλησης, Τ.Π.Υ,  απόδειξη λιανικής πώλησης, γραμμάτιο είσπραξης , ένταλμα πληρωμής…).

3 . Επιταγή, συναλλαγματική και φορτωτική. Πλήρη αναφορά βάσει εμπορικού δικαίου  και Κ.Β.Σ. Εγγραφές βάσει παραστατικών στο γενικό ημερολόγιο – αναλυτικά καθολικά. Λογαριασμοί τάξεως, λογαριασμοί αντίθετοι,   γραμμάτια εισπρακτέα ( λογαριασμός 31 ) για προεξόφληση, για είσπραξη ,για μεταβίβαση και ενέχυρο. Εγγραφές βάσει παραστατικών .

4. Απόδειξη ενοικίου, γραμμάτιο είσπραξης ένταλμα πληρωμής, πιστωτικό τιμολόγιο, εγγραφές .

5. Αγορά κτιρίου, διαδικασίες για λήψη δανείου, διαδικασίες για φόρο μεταβίβασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για έξοδα συμβολαιογράφου, αναφορά βάσει Κ.Β.Σ. στο λογαριασμό 16 ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης. Εγγραφές βάσει παραστατικών .

6. Κατάσταση προκαταβολών, δήλωση Φ.Μ.Υ, αναφορά για τον τρόπο παρακράτησής του υποχρεώσεων της επιχείρησης , ανάλυση εξαγωγής του καθώς και συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης .Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων – εκκαθαρίσεις, έκδοση αθεώρητης εκκαθάρισης κατά εντολέα. Εγγραφές βάσει παραστατικών .

7. Γενικά περί μισθοδοσίας ,ΙΚΑ, επικουρικά Ταμεία, Φ.Μ.Υ , σύνταξη μισθοδοσίας ,εγγραφή μισθοδοσίας, εκκαθάριση Φ.Π.Α ,εγγραφές εκκαθάρισης.

8. Κλείσιμο μήνα δηλαδή αθροίσεις  ημερολογίου και μεταφορά αυτού με εγγραφή πρωτοβαθμίων στο συγκεντρωτικό ημερολόγιο, ενημέρωση Γεν. καθολικού από το συγκεντρωτικό ημερολόγιο και σύνταξη, ισοζυγίου μηνός Ιανουαρίου και συμφωνία αυτού.

9. Εκποίηση παγίου στοιχείου, απόδοση Φ.Π.Α μηνός Ιανουαρίου, μη είσπραξη προεξοφλημένης συναλλαγματικής καθώς και επιστροφή οπισθογραφημένης συναλλαγματικής που είχε δοθεί στη τράπεζα για είσπραξη, χρησιμοποίηση λογαριασμών τάξεως, μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες και πληρωτέες, εγγραφές βάσει παραστατικών .

10. Κλείσιμο μηνός Φεβρουαρίου δηλαδή μεταφορά ημερολογίου στο Συγκεντρωτικό, Γεν. καθολικό, σύνταξη και συμφωνία ισοζυγίου. Εγγραφές για το μήνα Δεκέμβριο και σύνταξη ισοζυγίου Γεν. καθολικού μηνός Δεκεμβρίου.( Α’ προσωρινό ισοζύγιο).

11. Απογραφή τέλους χρήσης, ποσοτική συμφωνία της απογραφής με το βιβλίο αποθήκης. Αναφορά στην λογιστική διαδικασία που γίνονται από το Α΄ προσωρινό Ισοζύγιο μέχρι και τις εγγραφές κλεισίματος. Ανάλυση των μεταβατικών ,τι αναφέρει ο νόμος για τις αποσβέσεις των παγίων .εγγραφές τακτοποίησης στο ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού.

12. Ανάλυση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, επισφαλείς και ανεπίδεκτοι πελάτες αναφορά στις μεθόδους αποτίμησης και αποτίμηση των εμπορευμάτων με το μέσο σταθμικό όρο , εξαγωγή των τελικών αποθεμάτων. εγγραφές τακτοποίησης στο ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού, μεταφορά των πράξεων ισολογισμού  στο Συγκεντρωτικό ημερολόγιο, ενημέρωση Γεν. Καθολικού, Β΄ προσωρινού ισοζυγίου.

13. Μεταφορά των αρχικών αποθεμάτων, των αγορών των τελικών εσόδων στο λογ/σμό Γεν. εκμετάλλευσης, εξαγωγή του μικτού αποτελέσματος, της εκμετάλλευσης, εξαγωγή των μη προσδιοριστικών εξόδων και εσόδων .

14. Μεταφορά του 80.01, 80.02 και  80.03 μαζί με όλους τους άλλους λογ/σμούς της 8ης ομάδας στα αποτελέσματα χρήσης (86).Εξαγωγή καθαρού αποτελέσματος και διανομή κερδών βάσει καταστατικού. Μεταφορά αυτών των εγγραφών από το ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμών στο συγκεντρωτικό ημερολόγιο, ενημέρωση Γεν. καθολικών, σύνταξη οριστικού ισοζυγίου, ισολογισμός και εγγραφές κλεισίματος.

15. Επανάληψη, απορίες , διευκρινήσεις, λύση παλαιών θεμάτων.

 

Εξέταση μαθήματος

 

Βιβλιογραφία

1        Η σχετική νομοθεσία.

2        Πομόνης Ν. «Λογιστικές Εφαρμογές» –  ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σταμούλης

3        Καρδακάρης Κ.  « Λογιστικές Εφαρμογές»  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  Ίων

4        Μπαραλέξης, Σ. Κ. (2000), «Λυμένες Ασκήσεις Γενικής Λογιστικής», Δ’ Έκδοση, Τόμος Α’.

5        Μπαραλέξης, Σ. Κ. (2002), «Γενική Λογιστική: Συνοπτική Θεωρία και Λυμένες Ασκήσεις  κατά το ΕΓΛΣ».

6        Βασιλείου Δημήτριος ,Ηρειώτης Νικόλαος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής»  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: RΟSILI 2009

7        Αληφαντης Γεώργιος «Λογιστικές εργασίες Τέλους Χρήσης»ΕΚΔΟΣΕΙΣ  Πάμισος 2009

8        Πομόνης Νικόλαος «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Παράθεση Ανάλυση Ερμηνεία Σχετικών Διατάξεων» ΕΚΔΟΣΕΙΣ  Σταμούλης

9        Λεοντάρης Μιλτιάδης «Γενικό Λογιστικό Σχέδιο» ΕΚΔΟΣΕΙΣ Πάμισος 2008