Τίτλος μαθήματος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 

Πιστωτικές μονάδες: 8

Τυπικό εξάμηνο: Γ΄

Επίπεδο μαθήματος:  ΜΕΥ (Ειδικής υποδομής).

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Γενική Λογιστική ΙΙ

 

Σκοπός διδασκαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις λογιστικές τεχνικές με τις οποίες καλύπτονται οι ειδικές σχέσεις που δημιουργούνται μέσα στις εταιρείες ανάμεσα στους εταίρους αλλά κυρίως ανάμεσα στους εταίρους και την εταιρεία. Επίσης αναλύονται οι λογιστικές τεχνικές που εφαρμόζονται στις συγχωνεύσεις και μετατροπές εταιρειών καθώς και το ισχύον νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο πραγματοποιούνται οι συγχωνεύσεις και οι μετατροπές. Τέλος παραθέτονται οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι ικανός׃

1)     Να γνωρίζει τα νομικά χαρακτηριστικά κάθε μορφής εμπορικής εταιρείας

2)     Να απεικονίζει με λογιστικές εγγραφές τα λογιστικά γεγονότα σύστασης εταιρειών, αύξησης και μείωσης των εταιρικών τους κεφαλαίων καθώς και διανομής των αποτελεσμάτων τους στο τέλος κάθε χρήσης, για κάθε είδους εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερρόρυθμη, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρία). Στην περίπτωση της Ανώνυμης Εταιρείας θα αναφερθούν και ορισμένα λογιστικά γεγονότα που χαρακτηρίζονται από ειδικό λογιστικό χειρισμό όπως είναι η Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και η Έκδοση Ιδρυτικών Τίτλων με δικαιούχους τους ιδρυτές της Α.Ε. 

3)     Να διανέμει το αποτέλεσμα χρήσης που εμφανίζει μια εταιρεία με παράλληλη γνώση συμπλήρωσης του αντίστοιχου φορολογικού εντύπου που αφορά την κατανομή των κερδών της εταιρείας σε κάθε εταίρο ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στα κέρδη όπως ορίζει το καταστατικό.

4)     Να γνωρίζει την μεθοδολογία που ακολουθείται όταν μια εταιρία διαλύεται και το κεφάλαιο της πρέπει να επιστραφεί στους εταίρους που το εισέφεραν, αφού πρώτα ικανοποιηθούν οι πιστωτές της.  

5)     Να γνωρίζει την μεθοδολογία που ακολουθείται για την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των επιμέρους εταιρειών ενός ομίλου και την σύνταξη των ενοποιημένων καταστάσεών του. Επίσης την μεθοδολογία και τις λογιστικές τεχνικές κατά την μετατροπή ή συγχώνευση εταιρειών.

 

Περιγραφή μαθήματος

1) Εισαγωγή στις Εταιρείες (Διακρίσεις εμπορικών εταιρειών, τα συστατικά στοιχεία της εμπορικής εταιρείας, διαδικασία ίδρυσης κάθε μορφής εμπορικής εταιρείας, τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται).

2) Η λογιστική της Ομόρρυθμης Εταιρείας Ο.Ε και  Ετερόρρυθμης εταιρείας Ε.Ε ( Η λογιστική σχηματισμού του κεφαλαίου, η λογιστική καταβολής του κεφαλαίου και οι περιπτώσεις εισφορών, η χρονική κατανομή της καταβολής του κεφαλαίου, η λογιστική διανομής και  μεταφοράς του αποτελέσματος χρήσης και ο φορολογικός χειρισμός του, η λογιστική των μεταβολών του κεφαλαίου)

3) Η λογιστική της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε και της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ. (Η λογιστική σχηματισμού του κεφαλαίου, η λογιστική καταβολής του κεφαλαίου και οι περιπτώσεις εισφορών, η χρονική κατανομή της καταβολής του κεφαλαίου, η λογιστική διανομής και  μεταφοράς του αποτελέσματος χρήσης και ο λογιστικός χειρισμός του, η λογιστική των μεταβολών του κεφαλαίου)

4) Η λογιστική της Ανώνυμης Εταιρείας Α.Ε ( Αξιόγραφα που εκδίδει η Α.Ε, όργανα διοίκησης της Α.Ε, η λογιστική της σύστασης της Α.Ε, ολική και μερική καταβολή μετοχικού κεφαλαίου, η λογιστική του οικονομικού αποτελέσματος και ο φορολογικός χειρισμός του, η λογιστική των μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου, η λογιστική των αποθεματικών της Α.Ε )

5) Λύση των εταιρειών – Εκκαθάριση- Επιστροφή του κεφαλαίου ( λόγοι λύσης της εταιρείας, η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, η λογιστική της εκκαθάρισης )

6) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ( Προϋποθέσεις κατάρτισης ενοχοποιημένων λογαριασμών,  η λογιστική των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, άνοιγμα βιβλίων ενοποίησης, εγγραφές αναμόρφωσης λόγω ενοποίησης, η λογιστική των διαφορών ενοποίησης).

7) Μετατροπές επιχειρήσεων. ( Γενικά περί μετατροπής επιχειρήσεων, Διαδικασίες μετατροπής, Μετατροπές επιχειρήσεων με βάση το Ν. 2166/93, Μετατροπές επιχειρήσεων με βάση το Ν.Δ 1297/72)

8) Συγχωνεύσεις και απορροφήσεις επιχειρήσεων. ( Διαδικασίες συγχώνευσης και απορρόφησης επιχειρήσεων-Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και απορροφήσεις επιχειρήσεων με βάση το Ν. 2166/93, Συγχωνεύσεις και απορροφήσεις επιχειρήσεων με βάση το Ν.Δ. 1297/72, Συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση το Ν. 3296/2004)

 

Εξέταση μαθήματος

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό σπουδών και εσωτερικό κανονισμό.

 

Βιβλιογραφία

1)  Η λογιστική των Εμπορικών Εταιρειών, Θεοδώρα Δ. Παπαδάτου και  Νικόλαος Σ. Πομώνης, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης.

2) Λογιστική Εταιρειών, Δημήτριος Γκίνογλου, εκδόσεις ROSSILI.

3) Advanced financial accounting, Lewis R. and Pendrill D. 4th Edition Pitman, London U.K

4) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Γ. Αληφαντής, Εκδόσεις Πάμισος.

5) Συστάσεις-Μετατάξεις-Μετατροπές-Συγχωνεύσεις-Απορροφήσεις-Λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων στην πράξη, Δ. Καραγιάννης, Ι. Καραγιάνννης, Αικ. Καραγιάννη. 4η έκδοση 2007