Τίτλος μαθήματος:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα:

Πιστωτικές μονάδες: 5

Τυπικό εξάμηνο: Δ

Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής Υποδομής)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της Λογιστικής των Ν.Π.Δ.Δ. & ειδικά στη Λογιστική των Ο.Τ.Α.

Να προσφέρει στο φοιτητή θεμελιώδεις γνώσεις στο Δημόσιο Λογιστικό και στο διπλογραφικό Λογιστικό σύστημα που εφαρμόζεται στα Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α, για να μπορέσει να ασκήσει επαγγέλματα τα οποία απαιτούν είτε την εφαρμογή αυτών των γνώσεων είτε τη χρήση λογιστικών πληροφοριών με ευχέρεια.

Να κατανοήσει και να αποκτήσει ο φοιτητής βέβαιες και σαφείς γνώσεις στην εφαρμογή της Λογιστικής των Ν.Π.Δ.Δ – Ο.Τ.Α.

Να καταστήσει ικανό τον φοιτητή στην εκμάθηση της σύγχρονης Λογιστικής των Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. με την εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, στη δημιουργία ερεθισμάτων για παραπέρα μελέτη και στην απόκτηση δυναμικής σκέψης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. 

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες της «Λογιστικής των Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.

Να κατανοήσει και να εξοικειωθεί με τις αποσβέσεις και τους λογαριασμούς παρακολούθησης των Παγίων περιουσιακών στοιχείων των Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α., τις μεθόδους, τους τρόπους τα αίτια και τους σκοπούς των αποσβέσεων, το Μητρώο Παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Να κατανοήσει και να μάθει για την απογραφή και την αποτίμηση των στοιχείων της περιουσίας των Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.

Να γνωρίσει τη Λογιστική οργάνωση των Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.

Να εξοικειωθεί, να κατανοήσει και να μάθει για το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και τις λογιστικές εγγραφές κλεισίματος των Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α.

 

Περιγραφή μαθήματος

ΜΕΡΟΣ Ι. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Το λογιστικό των Ο.Τ.Α. και οι σχέσεις του με το διπλογραφικό 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:  Οι διαδικασίς και τα βήματα μετάβασης από το Δημόσιο Λογιστικό στο διπλογραφικό- Η μέχρι τώρα εμπειρία 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ.    Η ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Εισαγωγή στη λογιστική 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Βασικές αρχές λειτουργίας της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Διάρθρωση και ονοματολογία των λογαριασμών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Η απογραφή έναρξης του Δήμου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Τα πάγια επενδυτικά αγαθά των Δήμων, η περιουσία και γενικότερα οι μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: Τα αποθέματα που χρησιμοποιεί ο Δήμος για την 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: Οι απαιτήσεις και οι τα΅ειακές συναλλαγές του Δή΅ου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο: Οι λογαριασ΅οί των ιδίων κεφαλαίων και οι ΅ακροπρόθεσ΅ες υποχρεώσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο: Η παρακολούθηση των τρεχουσών υποχρεώσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο: Η παρακολούθηση των εξόδων του Δήμου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο: Τα έσοδα του Δήμου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο: Οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων και το  «κλείσιμο του ισολογισμού» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο: Πως αντιμετωπίζου΅ε πράξεις σε συνάλλαγ΅α και άλλα συναφή θέ΅ατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο: Οι λογαριασ΅οί τάξεως και η παρακολούθηση του προϋπολογισ΅ού του Δή΅ου ΅ε την χρησι΅οποίησή τους 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο: Οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύει ο Δήμος και τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18Ο: Πως τηρεί ο Δήμος τα λογιστικά του βιβλία στη διπλογραφική λογιστική μέθοδο και οι υποχρεώσεις του βάσει του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο: Διάφορα θέματα λογιστικής πρακτικής και οργάνωσης 

 

Εξέταση μαθήματος

Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε μια εργασία ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού.

 

Βιβλιογραφία

 «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Π.Δ. 205/98 – Π.Δ. 146/03) του Καραγιλάνη Στέλιου, 2006.

«ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ» του Καραγιλάνη Στέλιου, 2002.

«Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – Κ.Υ.Α. 7028/04» του Καραγιλάνη Στέλιου, 2004.

«ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΑ- ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ» του Καραναστάση Μάρκου, 2003.

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», του Καραναστάση Μάρκου, 2001.

«ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» του Θεοδώρου Ιωάννη, 2003.

«ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» του Θεοδώρου Ιωάννη, 2002.

«ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» του Καραναστάση Μάρκου, 1994.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» των Γκότορα Γιώργου και Μπέλλου Χρήστου, 2001.