Τίτλος μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 4Θ

Πιστωτικές μονάδες: 4

Τυπικό εξάμηνο: Α’

Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής).

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναφερθούν οι βασικές έννοιες των Μαθηματικών που συναντώνται στην Οικονομία και πιο συγκεκριμένα στη Διαχείριση και Οργάνωση των Επιχειρήσεων . Ο στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές μαθηματικές γνώσεις κατάλληλες για την επίλυση των διαφόρων επιχειρηματικών προβλημάτων.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες Μαθηματικών.

Να αποκτήσει ο φοιτητής μαθηματικές γνώσεις κατάλληλες για την επίλυση των διαφόρων επιχειρηματικών προβλημάτων.

Να εξοικειωθεί με έναν μαθηματικό τρόπο σκέψης που θα του δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσει πιο εξειδικευμένες έννοιες

Να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για τη κατανόηση εννοιών για τη λύση προβλημάτων άλλων μαθημάτων

 

Περιγραφή μαθήματος

Ειδικά Θέματα

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε μια έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα.

 

Βιβλιογραφία