Τίτλος  μαθήματος

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Τύπος  μαθήματος:  Εργαστηριακό

Ωρες εβδομάδα: 6 ώρες

Πιστωτικές Μονάδες: 3

Τυπικό εξάμηνο: ΣΤ’

Επίπεδο  μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)

Προαπαιτούμενα  μαθήματα:  -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να βοηθήσει τους σπουδαστές που δεν έχουν επαφή με την επαγγελματική πραγματικότητα να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τους κάνουν ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του λογιστηρίου μιας σύγχρονης επιχείρησης με Γ΄κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού ο κάθε σπουδαστής ανοίγει μια πλασματική εταιρεία  προσωπική ή ανώνυμη και δουλεύει το λογιστήριό της με μηχανογραφημένη λογιστική αρχίζοντας από την αρχή της χρήσης με τις τρέχουσες εργασίες μέχρι και το κλείσιμο του ισολογισμού .

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Να κατανοήσουν οι σπουδαστές ότι η πολύπλοκη ονοματολογία του Ε.Λ.Σ. η υποχρεωτική τήρηση των τριτοβάθμιων ή και των τεταρτοβάθμιων  λογαριασμών και η τήρηση πολλών αναλυτικών καθολικών επιβάλει την μηχανογραφημένη λογιστική στα οργανωμένα λογιστήρια των επιχειρήσεων

Να κατανοήσουν ότι η μηχανοργάνωση είναι ένα μεγάλο όπλο στα χέρια του λογιστή για να μπορεί γρήγορα και εύκολα όχι μόνο να διεκπεραιώνει την δουλειά του αλλά και να παρέχει οποιανδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για την πορεία της οικονομικής μονάδας

Να κατανοήσουν τα πολλά πλεονεκτήματα της μηχανογραφημένης λογιστικής σε σχέση με της χειρόγραφης στις εργασίες του λογιστηρίου, αρχίζοντας από την τρέχουσα δουλειά μιας χρήσης μέχρι και το κλείσιμό της.

 

Περιγραφή μαθήματος

Αναφορά στην μηχανογραφημένη λογιστική πλεονεκτήματα ,μειονεκτήματα . Ανάλυση των άρθρων 23 , 24 και 25 του Κ.Β.Σ. που αναφέρονται σε αυτή . Παράδοση υλικού (άσκηση πλασματικής εταιρείας, λογιστικό σχέδιο, παραστατικά)

Δημιουργία μιας πλασματικής εταιρείας με βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ, για κάθε σπουδαστή  (  επωνυμία , κωδικοποίηση λογαριασμών με βάση το Ε.Λ.Σ. , αρχεία διαχειριστική χρήση , ημερολόγια , αιτιολογίες  )

Τρόπος καταχώρησης των λογαριασμών του Ε.Λ.Σ. και τρόποι διόρθωσης και διαγραφής των . Τρόποι καταχώρησης άρθρων βάσει παραστατικών και τρόποι διόρθωσης αυτών .

Καταχωρήσεις τιμολογίων πώλησης , αγοράς και παροχής υπηρεσιών σε ένα γενικό ημερολόγιο ή σε διαφορετικά ημερολόγια , ανάλογα τι λογιστικό σύστημα ακολουθεί η επιχείρηση . Έλεγχοι , διόρθωση εγγραφή

Καταχωρήσεις διαφόρων παραστατικών όπως αποδείξεις είσπραξης  , πληρωμής , τιμολόγια για αγορά αναλωσίμων και παγίων . Δημιουργία λογαριασμών που δεν υπάρχουν στο σχέδιο μας π.χ. νέος πελάτης ή χρεώστης , πιστωτής ή προμηθευτής . Έλεγχος διόρθωση εγγραφών .

Καταχωρήσεις παραστατικών όπως πιστωτικά τιμολόγια , φορτωτικές, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. , Δ.Ε.Υ.Α.Π. , κινητή τηλεφωνία . Ανεύρεση καρτέλας πελάτη ή προμηθευτή από διάφορα πεδία του προγράμματος. Έλεγχος διόρθωση εγγραφών .

Καταχωρήσεις γραμματίων , επιταγών . Γραμμάτια για είσπραξη ή προεξόφληση ή μεταβίβαση ή για ενέχυρο σε τράπεζα για σύνοψη βραχυπρόθεσμου δανείου . Έλεγχος διόρθωση εγγραφών .

Δημιουργία τυποποιημένων άρθρων όπως μισθοδοσία , πληρωμή ασφαλίστρων οργανισμών , πληρωμή Δ.Ε.Η. , Ο.Τ.Ε. .Καταχωρήσεις άρθρων βάσει τυποποιημένων άρθρων . Τροποποιήσεις και διόρθωση αυτών .

Εγγραφές εκαθάρισης Φ.Π.Α. , μισθοδοσία μηνός , περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. δήλωση Φ.Μ.Υ.

Εκτυπώσεις ημερολογίου ή ημερολογίων. Εκτύπωση συγκεντρωτικού ημερολογίου. Εκτυπώσεις γενικού και αναλυτικών καθολικών , ισοζύγια δευτεροβαθμίων, τριτοβαθμίων και εκτύπωση θεωρημένων ισοζυγίου γενικών  - αναλυτικών καθολικών μηνός .

Καταχωρήσεις εγγραφών από εκποίηση παγίου στοιχείου , από σύναψη μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων από ενδοκοινοτικές συναλλαγές αν υπάρχουν όπως πωλήσεις σε χώρες της Ευρώπης  ή αγοράς εμπορευμάτων από τις χώρες αυτές .

Εκτύπωση Α’ προσωρινού ισοζυγίου απογραφή, καταχωρήσεις των εγγραφών τέλους χρήσης στο αναλυτικό ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού όπως τακτοποίηση εσόδων – εξόδων μέσω μεταβατικών λογαριασμών, αποσβέσεις, τόκοι, προβλέψεις, επισφαλείς πελάτες , συμφωνίες λογαριασμών  - επιταγές  - συναλλαγματικές  εισπρακτέες – πληρωτέες κ.α.

Εκτύπωση Β’ προσωρινού ισοζυγίου. Μεταφορά των λογαριασμών των ομάδων 2, 6  και 7 στο λογαριασμό 80.00 γενικής εκμετάλλευσης. Σύνταξη εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. και εκτύπωση αυτών

Μεταφορά των λογαριασμών της ομάδας 8 στον λογαριασμό 86 αποτελέσματα χρήσης, εξαγωγή αποτελέσματος , διανομή αν υπάρξει κέρδος βάσει καταστατικού. Εκτύπωση ημερολογίου εγγραφών ισολογισμού και εκτύπωση οριστικού ισοζυγίου, σύνταξη και εκτύπωση ισολογισμού και τέλος εγγραφές κλεισίματος.

 

Εξέταση μαθήματος

Μία ενδιάμεση προαιρετική εξέταση με σύστημα πολλαπλής επιλογής με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 10% επί του συνολικού βαθμού .

Προφορική τελική εξέταση με βαθμό βαρύτητας 90%

 

Βιβλιογραφία

Η σχετική νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Το εκάστοτε εγχειρίδιο χρήσης του λογιστικού πακέτου

Λεοντάρης  Μιλτιάδης  « Γ.Λ.Σ. »  εκδόσεις  Πάμισος

Σταματόπουλος  « Κ.Β.Σ. »