Τίτλος μαθήματος

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α΄& Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Τύπος μαθήματος : Εργαστηριακό

Ώρες/εβδομάδα :

Πιστωτικές μονάδες : 3

Τυπικό εξάμηνο :  Γ΄

Επίπεδο μαθήματος: ΜΕΥ (Ειδικής Υποδομής)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να εισάγει τον φοιτητή την σημασία των βιβλίων  κατηγορίας Α΄ &  Β΄. Να καταστήσει ικανό τον φοιτητή στη δημιουργία των στηλών των βιβλίων αυτών των κατηγοριών (Α΄& Β΄ ). Να κατανοήσει ο φοιτητής τα παραστατικά και να υλοποιήσει με απλές εφαρμογές την καταχώρησή τους στα αντίστοιχα βιβλία που ορίζει ο Κ.Β.Σ.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: σχεδιάζουν τις στήλες των βιβλίων, να γνωρίζουν τα παραστατικά που εκδίδει και παραλαμβάνει η κάθε μια επιχείρηση, και θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης των παραστατικών.

 

Περιγραφή μαθήματος

 1. Γενική εισαγωγή στη μηχανογραφημένη τήρηση των βιβλίων Α΄& Β΄ κατηγορίας.  Κατηγορίες λογιστικών βιβλίων (άρθρο 4 του ΚΒΣ). Παραστατικά που εκδίδει και παραλαμβάνει κάθε επιχείρηση. Μηχανογραφική τήρηση του Βιβλίου Αγορών (Α΄ Κατηγορίας βιβλίο ) και του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων ( Β΄ Κατηγορίας βιβλίο ). Παρουσίαση του προγράμματος  Εσόδων -  Εξόδων της SINGULAR.
 2. Ανάπτυξη των στηλών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Φ.Π.Α (ανάπτυξη των πωλήσεων και των αγορών καθώς και των εξόδων κατά συντελεστή Φ.Π.Α.) . Οι ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος (ανάπτυξη των ακαθάριστων εσόδων κατά μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους . Ανάλυση σε χονδρικές και Λιανικές πωλήσεις )
 3. Παρουσίαση της δομής του προγράμματος . Οι λειτουργίες του προγράμματος παρουσιάζονται σε επτά ενότητες: Πρώτη ενότητα με τίτλο : S (αφορά βοηθητικές Λειτουργίες του προγράμματος) . Δεύτερη ενότητα με τίτλο: ΚΙΝΗΣΕΙΣ (αφορούν εγγραφές των βιβλίων ) Τρίτη ενότητα με τίτλο :ΑΡΧΕΙΑ (αφορούν την εισαγωγή, την μεταβολή και εγγραφή πελατών , προμηθευτών , και συντελεστών καθαρού κέρδους κατά επάγγελμα .)Τέταρτη ενότητα με τίτλο : ΠΡΟΒΟΛΕΣ (εμφανίζουν στην οθόνη την λογιστική εικόνα των πελατών  και προμηθευτών  και τα λογιστικά γεγονότα που είναι καταχωρημένα μέχρι εκείνη τη στιγμή στα βιβλία μας .) Πέμπτη ενότητα με τίτλο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (δίνουν την στατιστική πληροφόρηση που αφορά την οικονομική πορεία και εικόνα της επιχείρησης . Εκτη ενότητα με τίτλο: ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ (αφορά εργασίες για δημιουργία , συντήρηση , διαγραφή και παραμετροποίηση αρχείων) Εβδομη ενότητα με τίτλο : ΛΟΙΠΑ (αφορά γενικότερες εργασίες όπως αλλαγή χρήσης, αλλαγή εταιρίας….)΄
 4. Δημιουργία  επιχείρησης .
 5. Εργασίες συντήρησης αρχείων, (Δημιουργία , διαγραφή, μηδενισμός , κατάσταση και αλλαγή μεγέθους).  Ανοιγμα νέας χρήσης. Παραμετροποίηση παραστατικών . Ενημέρωση αρχείων πελατών και προμηθευτών για ΚΕΠΥΟ. Επιλογή στηλών και παραμετροποίηση.
 6. Παράμετροι εκτύπωσης βιβλίου. Έλεγχος ορθότητας παραμέτρων . Καταχώρηση Πελατών- Προμηθευτών. 
 7. Καταχώρηση παραστατικών . Δημιουργία  σκελετών κινήσεων παραστατικών. Φύλαξη των εγγραφών.
 8. Καταχώρηση παραστατικών. Καταχώρηση σκελετών κινήσεων παραστατικών . Φύλαξη εγγραφών.
 9.  Καταχώρηση παραστατικών . Φύλαξη εγγραφών .
 10. Καταχώρηση παραστατικών . Φύλαξη εγγραφών
 11. Καταχώρηση παραστατικών . Φύλαξη εγγραφών
 12. Καταχώρηση παραστατικών . Φύλαξη εγγραφών
 13. Εκτύπωση Βιβλίου εσόδων-εξόδων . Επεξήγηση και σύνταξη περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α  Βιβλίου αγορών.
 14. Επεξήγηση και σύνταξη του εντύπου Ε3, Ε5 ,  της φορολογίας εισοδήματος . Σύνδεση στηλών με έντυπα Ε3 και Ε5  της φορολογίας εισοδήματος.
 15. Επεξήγηση εργασιών  και εκτύπωση καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών για το ΚΕΠΥΟ .  Δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών σε  μαγνηνικό μέσο , και εκμάθηση τρόπου αποστολής του στο ΚΕΠΥΟ. 

 

Εξέταση  μαθήματος

Το μάθημα εξετάζεται προφορικά – ξεχωριστά για κάθε σπουδαστή , με εφαρμογή συγκεκριμένου λογισμικού   Εσόδων -  Εξόδων, μέσω ασκήσεων.

 

Βιβλιογραφία

Κ.Β.Σ., Σημειώσεις από τον υπεύθυνο του μαθήματος