Τίτλος μαθήματος

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

Τύπος μαθήματος: Εργαστηριακό

Ώρες/εβδομάδα: 5Ε

Πιστωτικές μονάδες: 4

Τυπικό εξάμηνο: Ζ΄

Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας )

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διαχείρισης Αποθήκης .Να καταστήσει ικανό τον φοιτητή να αναλύσει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει απλές εφαρμογές διαχείρισης αποθήκης, με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος.Nα αποκτήσουν οι σπουδαστές την ικανότητα ενημέρωσης προγράμματος αποθήκης και καταχώρησης παραστατικών αγορών και δημιουργίας παραστατικών πωλήσεων.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες της διαχείρισης Αποθήκης. Να εξοικειωθεί με τους τρόπους οργάνωσης και προσπέλασης δεδομένων στα σύγχρονα μέσα αποθήκευσης.

Να εξοικειωθεί με τα επίπεδα ανάλυσης μιας αποθήκης και συγκεκριμένα με τον Εννοιολογικό, Λογιστικό  Σχεδιασμό.                                         

 Να εξοικειωθεί με τη χρήση ενός σύγχρονου λογιστηρίου με αναλυτική παρακολούθηση αποθήκης και να αντιληφθεί στην πράξη τις ανωτέρω έννοιες.

 

Περιγραφή μαθήματος

Γενική εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος. Δημιουργία- διαγραφή εταιρίας .

Εφαρμογή της άσκησης «Διαχείριση Αποθήκης » με θεωρητική ανάλυση.

Παραμετροποίηση της εταιρείας και δημιουργία αρχείων-κωδικών.

Μηχανογραφημένη τήρηση γεγονότων άσκησης κατανεμημένη σε 10 εβδομάδες όπου σ΄ αυτό το διάστημα μαθαίνουν να δημιουργούν Δελτίο Παραγγελίας, Δελτίο ποσοτικής παραλαβής, Δελτίο Αποστολής και να το μετασχηματίζουν σε Τιμολόγιο ,να καταχωρούν Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, να ενημερώνουν εισπράξεις – πληρωμές ,καρτέλλες Πελατών-Προμηθευτών-Ειδών Αποθήκης και γενικότερα ανάλυση του τρόπου εφαρμογής του Κ.Β.Σ.

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Γίνεται προφορική εξέταση ανά 3 άτομα μέσα στην τάξη με ασκήσεις εφαρμογής .

 

Βιβλιογραφία

ΑΠΟΘΗΚΗ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ     ΛΕΟΝΤΑΡΗ Μ.

ΘΕΜΑΤΑ Κ.Β.Σ.-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.