Τίτλος μαθήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 3Θ

Πιστωτικές μονάδες: 5

Τυπικό εξάμηνο: Δ’

Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής).

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Στατιστική των Επιχειρήσεων

 

Σκοπός διδασκαλίας

Σκοπός της είναι ο έλεγχος της Οικονομικής Θεωρίας, η πρόβλεψη μελλοντικών τιμών για τις οικονομικές μεταβλητές, ώστε να χρησιμεύουν για την άσκηση της σωστής Οικονομικής Πολιτικής. Να παρουσιαστούν κάποιες σημαντικές ποσοτικές μέθοδοι καθώς και η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προβλήματα  Επίσης, σκοπός είναι να προσδώσει εμπειρικό περιεχόμενο στις οικονομικές θεωρίες με εφαρμογή των Μαθηματικών και της Στατιστικής.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

            Εμπειρική επαλήθευση ή έλεγχος της θεωρίας

Άσκηση Οικονομικής Πολιτικής

Πρόβλεψη μελλοντικών τιμών σε οικονομικές μεταβλητές

 

Περιγραφή μαθήματος

Περιγραφή Μαθήματος:

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε μια έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα.

 

Βιβλιογραφία

Basic Econometrics, Gujaratid N.