Τίτλος μαθήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ.

 

Τύπος μαθήματος: Εργαστηριακό

Ώρες/εβδομάδα: 3Ε

Πιστωτικές μονάδες: 2

Τυπικό εξάμηνο: Β’

Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να εισαγάγει τον φοιτητή στην χρήση των υπολογιστικών φύλλων. Να καταστήσει ικανό τον φοιτητή να χρησιμοποιεί τις προχωρημένες δυνατότητες των υπολογιστικών φύλλων για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την Οικονομία/Λογιστική και τη Διοίκηση.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές δυνατότητες των υπολογιστικών φύλλων.

Να εξοικειωθεί με τις πιο προχωρημένες δυνατότητες των υπολογιστικών φύλλων με τελικό σκοπό τη χρήση συναρτήσεων και μακροεντολών.

Να εξοικειωθεί με την εφαρμογή των υπολογιστικών φύλλων για την  επίλυση προβλημάτων της ειδικότητάς του και συγκεκριμένα με την Οικονομία/Λογιστική και Διοίκηση.

 

Περιγραφή μαθήματος

Περιγραφή εργαστηριακού μέρους

1.      Εισαγωγή στο περιβάλλον υπολογιστικού φύλλου. Γνωριμία με τις βασικές δυνατότητες. Επίλυση απλής εφαρμογής.

2.      Εισαγωγή δεδομένων – μορφοποίηση δεδομένων σε υπολογιστικό φύλλο. Επίλυση απλής εφαρμογής.

3.      Δημιουργία γραφημάτων. Επίλυση απλής εφαρμογής.

4.      Διαχείριση δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα. Επίλυση απλής εφαρμογής.

5.      Αναζήτηση στόχου. Σενάρια. Επίλυση εφαρμογής.

6.      Ανάλυση δεδομένων – Παλινδρόμηση. Επίλυση εφαρμογής.

7.      Παραμετροποίηση περιβάλλοντος, προστασία και ασφάλεια.

8.      Χρήση συναρτήσεων. Επίλυση εφαρμογής.

9.      Χρήση συναρτήσεων. Επίλυση εφαρμογής.

10. Χρήση συναρτήσεων. Επίλυση εφαρμογής.

11. Μακροεντολές. Επίλυση εφαρμογής.

12. Μακροεντολές. Επίλυση εφαρμογής.

13. Επίλυση εφαρμογής.

14. Επίλυση εφαρμογής.

15. Επίλυση εφαρμογής.

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα.

 

Βιβλιογραφία

1. “Οικονομικές και Διοικητικές εφαρμογές με τα υπολογιστικά φύλλα”, B. Ταμπακάς, Β. Γουγάς, Αθήνα 2009.

2. “Excel Accounting”, Carol Yacht, Michael Fujita, , McGraw-Hill Irwin, 2005.

3. Γεώργιος Κορρές, Σταύρος Γούτσος, Ιωάννης Κωστούρος, “Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων”, Εκδόσεις Ε.Α.Π., 2003.

4. Παπαγεωργίου Γ., Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Γραμμικός Προγραμματισμός και Εφαρμογές”, Εκδόσεις Ε.Μ.Π, 2004.