Τίτλος μαθήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 4Θ

Πιστωτικές μονάδες: 5

Τυπικό εξάμηνο: Β

Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής Υποδομής).

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Η κατανόηση από τους φοιτήτριες/ές των Αρχών του Μαθήματος όπως περιληπτικά και αναλυτικότερα περιγράφεται παρακάτω. Ειδικότερα, η κατανόηση των λειτουργιών μιας επιχείρησης, του τρόπου που αλληλοεπηρεάζονται και των προυποθέσεων της επιτυχούς ανάπτυξης των οικονομικών οργανισμών.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 

Περιγραφή μαθήματος

Αντικείμενο της Ιδιωτικής Οικονομικής

Εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση της επιχείρησης.

Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων.

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου, δραστηριότητας και αποδοτικότητας κεφαλαίου.

Διάρθρωση της αγοράς και θεωρία τιμών.

 Τεχνικές Αριστοποίησης.

Πρόβλεψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης.

Τεχνικές των προγνώσεων.

Επιχειρησιακός κίνδυνος και αποτελεσματική Διαχείριση αυτού.

Θεωρία της Ζήτησης.

Ανάλυση του Νεκρού Σημείου  - Λειτουργική και Ταμιακή Μόχλευση.

Το ταμιακό πρόγραμμα σε συνδυασμό με τα άλλα βραχυχρόνια προγράμματα της επιχείρησης.

Αξιολόγηση επενδύσεων.

Θεωρία κόστους.

Έννοια και προσδιοριστικοί παράγοντες αύξησης της παραγωγικότητας. Οικονομικότητα και Αποδοτικότητας.

Χρηματιστήριο – Χρηματιστηριακές συναλλαγές – Χρηματαγορά – Κεφαλαιαγορά.

Προγραμματισμός – Εναλλακτικές Στρατηγικές.

Θεωρία παραγωγής.

Γραμμικός Προγραμματισμός.

 

Εξέταση μαθήματος

Οι φοιτήτριες – φοιτητές εξετάζονται / αξιολογούνται βάσει:

- Εργασίας Εξαμήνου με άριστα το «1,5» ή (και) εναλλακτικά

- 1-2 μικρότερης χρονικής διάρκειας εργασιών με συνολική βαθμολογία – bonus «0,5». Η βαθμολογία των εργασιών τους θα συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγησή τους εφόσον το τελικό γραπτό εξετάσεων, θα αξίζει τουλάχιστον για «4».

- Του τελικού γραπτού εξετάσεων.

 

Βιβλιογραφία

Ναούμ Χρ. (1994). Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική. Αθήνα: Interbooks.

Αποστολόπουλος Ι. (2007). Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοικήσεως (Μέθοδοι- Εργαλεία – Εφαρμογές). Αθήνα:Σταμούλη.

Γεωργακόπουλος Θ., Λιανός Θ., Μπένος Θ., Τσεκούρας Θ., Χατζηπροκοπίου Θ., Χρήστου Θ. (2002). Πολιτική Οικονομία. Αθήνα: Μπένου.

McAleese D. (2005). Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές. Αθήνα: Δαρδάνος & Δαρδάνος Ο.Ε.

ΠαπαλεξανδρήΝ., Μπουραντάς Δ. (2003). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: Μπένου