Τίτλος μαθήματος

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Τύπος μαθήματος:   ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Ώρες/εβδομάδα: 3Θ

Πιστωτικές μονάδες: 4

Τυπικό εξάμηνο:  A

Επίπεδο μαθήματος: ΔΟΝΑ

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές επιστημονικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας και συγκεκριμένα της  μικροοικονομικής ανάλυσης. Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοούν τους βασικούς μηχανισμούς της αγοράς και τα προβλήματα που προκύπτουν.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Nα αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, να κατανοούν τους βασικούς μηχανισμούς της αγοράς και τα προβλήματα που προκύπτουν.

 

Περιγραφή μαθήματος

Η έννοια, το ιστορικό, η χρησιμότητα της πολιτικής οικονομίας και ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας.

·         Το κύριο οικονομικό πρόβλημα (ανάγκες-αγαθά-παραγωγική διαδικασία-παραγωγικοί συντελεστές).

·         Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Κόστος ευκαιρίας. Νόμος αυξανόμενου κόστους.

·         Το οικονομικό κύκλωμα και οι λειτουργίες του οικονομικού συστήματος

·         Ο ρόλος του κράτους

·         Η ζήτηση των αγαθών

·         Καμπύλες αδιαφορίας και χρησιμότητα του καταναλωτή

·         Η προσφορά των αγαθών και κόστη παραγωγής

·         Ο προσδιορισμός της τιμής

·         Τιμές και παραγωγή στο πλήρη ανταγωνισμό

·         Τιμές και παραγωγή στο μονοπώλιο

·         Τιμές και παραγωγή στο ολιγοπώλιο

·         Τιμές και παραγωγή στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό

·         Οι αμοιβές των παραγωγικών συντελεστών και η διανομή του εισοδήματος

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος.

 

Βιβλιογραφία

  1.  Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία (Θ. Γεωργακόπουλου, Λιανού, Μπένου, Τσεκουρα, Χατζηπροκοπίου, Χρήστου), Εκδόσεις Μπένου
  2. Εισαγωγή στη σύγχρονη μικροοικονομική (Γ. Κώττη, Α. Κώττη), Εκδόσεις «Το Οικονομικό», Κ & Π Σμπίλιας ΑΕΒΕ
  3. 1. Gravelle, H. and Rees, R. (2009), Μικροοικονομική, Τόμοι Α και Β, Εκδόσεις GUTENBERG
  4. Hal R. Varian, “Mικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση”, τόμος Α΄, εκδόσεις Kριτική 1993.
  5. W. Nicholson, “Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις”, εκδόσεις Κριτική,1999