Τίτλος μαθήματος : 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος:  Θεωρητικό

Ώρες / εβδομάδα:

Πιστωτικές μονάδες: 5

Τυπικό εξάμηνο:  Δ

Επίπεδο μαθήματος:  ΜΓΥ (Γενικής Υποδομής)

Προαπαιτούμενα μαθήματα:  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Σκοπός διδασκαλίας  :

Να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν  την φύση , τις λειτουργίες καθώς και τις δυνατότητες  του χρήματος να επηρεάσει την πραγματική οικονομία. Επίσης να γνωρίσουν τις μεθόδους νομισματικής πολιτικής και  να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των .

 

Αναμενόμενα μαθησιακά  αποτελέσματα :

Να αντιληφθούν οι φοιτητές / τριες :

Πως δημιουργήθηκε το χρήμα ποια η  φύση του, και ποιες οι λειτουργίες του.

Τι εννοούμε εσωτερική και τι εξωτερική αξία του χρήματος  και πως μετρώνται. Ποιες θεωρητικές απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με τους παράγοντες που  προσδιορίζουν  κάθε φορά  την εσωτερική και εξωτερική αξία του χρήματος.

            Την γενική θεωρία της προσφοράς και της ζήτησης του χρήματος και τα αποτελέσματα από την ισορροπία και ανισορροπία αυτών.

            Τα νομισματικά συστήματα

Να λάβουν γενική  γνώση   του χρηματοπιστωτικού  συστήματος  ,

της Ελληνικής  χρηματαγοράς και  κεφαλαιαγοράς ως και των σύγχρονων χρηματοδοτικών οργανισμών.

Να αντιληφθούν την θεωρία του επιτοκίου, και πως αυτό λειτουργεί ,από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το ύψος του  και ποιους παράγοντες επηρεάζει.

Επιδιώκεται η κατανόηση της εννοίας των σκοπών και των μέσων  που χρησιμοποιεί η νομισματική πολιτική για να επηρεάσει την αξία του χρήματος .

Τέλος γίνεται περιληπτική αναφορά σε διεθνείς οργανισμούς που επιδιώκουν την  νομισματική και οικονομική σταθερότητα .

 

Περιγραφή μαθήματος :

Η διδακτέα ύλη αναπτύσσεται σε τρία μέρη.

ΜΕΡΟΣ  Α.   ΤΟ ΧΡΗΜΑ .

Στο πρώτο μέρος που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια  αναπτύσσονται εν συντομία τα πιο κάτω θέματα:

1. Η Φύση του χρήματος . Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι θεωρίες δημιουργίας του χρήματος, η γένεση , εξέλιξη και μορφές του χρήματος, οι λειτουργίες και οι δυνατότητές  του, ως και σύντομη ιστορική επισκόπηση της δημιουργίας του ελληνικού Νομίσματος.

2.  Η Αξία του Χρήματος. Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ του χρήματος, (πως την μετρούμε και ποιες θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με τους παράγοντες που την μεταβάλλουν) . Στο ίδιο κεφάλαιο αναπτύσσεται  και η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ του χρήματος ( έννοια και θεωρίες  που προσδιορίζουν τους παράγοντες που την μεταβάλλουν)

3.Τα νομισματικά συστήματα . Αναπτύσσονται οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τον προσδιορισμό από τα κράτη της νομισματικής μονάδας ( της ύλης της και  τρόπου προσδιορισμού και μεταβολής της εσωτερικής και εξωτερικής του αξίας )

4.Η Προσφορά και η Ζήτηση του Χρήματος . στο κεφάλαιο αυτό εξοικειώνονται οι φοιτητές  με τον τρόπο δημιουργίας και  προσφοράς χρήματος ως και με τον τρόπο ζήτησης και διακράτισής του, καθώς και με τις συνέπειες στην πραγματική οικονομία  από την ανισότητα προσφοράς και ζήτησης χρήματος και οι σχετικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί.

ΜΕΡΟΣ  Β.   ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια στα οποία αναπτύσσονται τα πιο κάτω θέματα :

1. Πίστης. Δίδεται η  έννοια της πίστης  και αναφέρονται περιληπτικά  οι διακρίσεις των πιστώσεων.

2. Τράπεζες.   Γίνεται ιστορική επισκόπηση της δημιουργίας των Τραπεζών, οι διακρίσεις και αντικείμενο δραστηριότητας  αυτών , ως και σύντομη περιγραφή  του Τραπεζικού συστήματος της Ελλάδος.

3. Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί. Γίνεται σύντομη περιγραφή κυρίως νεωτέρων χρηματοδοτικών  οργανισμών  ( πέραν των Τραπεζών), όπως στις εταιρείες επενδύσεων κεφαλαίων ( Holding Company), Eταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών ( Capital  Venture),  Εταιρείες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων  (  Factoring ) , Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ( Leasing), Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί κ.λ.π.

4. Χρηματιστήρια .  Γίνεται ιστορική αναδρομή στην δημιουργία των Χρηματιστηρίων, στους τύπους των χρηματιστηρίων που υπάρχουν και το αντικείμενο δραστηριότητος εκάστου. Κατόπιν  αναφέρεται ο σκοπός  δημιουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών και ο τρόπος λειτουργίας του, οι βοηθητικού θεσμοί ( συνεγγυητικό κεφάλαιο, εταιρεία αποθετηρίων)   οι παράγοντες που μεταβάλλουν την τιμή των τίτλων που γίνεται διαπραγμάτευση και αναφέρονται τα βασικά κριτήρια επιλογής των μετοχών .

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται  αναφορά στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών και περιληπτική  προσέγγιση  των παραγώγων  προϊόντων.

ΜΕΡΟΣ  Γ. .ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τρίτο μέρος αποτελείται από τρία  κεφάλαια  στα οποία αναπτύσσονται τα πιο κάτω θέματα :

1. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεωρία του ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ. Αφού γίνει ο απαιτούμενος εννοιολογικός προσδιορισμός του τόκου και του επιτοκίου, γίνεται ιστορική ανασκόπηση του τόκου  και οι απόψεις που διατυπώνονται γι’ αυτόν  στα «Δυτικά»  και στα «Ισλαμικά» οικονομικά.  Κατόπιν εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του επιτοκίου, και  γίνεται σύντομη αναφορά  στις διατυπωθείσες θεωρίες περί τόκου στο Δυτικά οικονομικά.

2. Εφαρμοσμένη Νομισματική Πολιτική . Γίνεται ανάπτυξη της εννοίας και των σκοπών της Νομισματικής πολιτικής , καθώς και αναλυτική  ανάπτυξη των μέσων και των μεθόδων που έχουν οι νομισματικές αρχές  για τον ποσοτικό και ποιοτικό επηρεασμό της πραγματικής οικονομίας .  Αναπτύσσονται οι πολιτικές της μεταβολής του επιτοκίου ( αναπροεξοφλητικού κ.λ.π )  η πολιτική της ανοικτής αγοράς, μεταβολής των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων , την μεταβολή  Margin requirements ,  κ.λ.π.   

 3. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύντομη αναφορά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον Ο.Ο.Σ.Α , την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα Διεθνών διακανονισμών. 

 

Εξέταση μαθήματος

Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ή έως δύο αξιολογήσεις (τεστ)  ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα  στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα.  Επίσης  είναι

 

Βιβλιογραφία

Γκότσης Χ.: Νομισματική,

Μπένος Θ.: Θεωρία Χρήματος,

Paul GrugmanRobin Wells :  Μακροοικονομική

Richard Thorn : Νομισματική Θεωρία και Πολιτική

Ι.Μ.Παπαδάκη : Εισαγωγή στη Νομισματική Θεωρία

N.G.Mankiw : Αρχές της Οικονομικής