Τίτλος μαθήματος

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Τύπος μαθήματος: Μεικτό

Ώρες/εβδομάδα: 2Θ/2Ε

Πιστωτικές μονάδες: 4

Τυπικό εξάμηνο: Ζ΄

Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής Υποδομής)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός του μαθήματος

Η διεύρυνση, εμπλουτισμός και πρακτική χρήση λεξιλογίου. (Ειδική ορολογία για φοιτητές Λογιστικής και ανάπτυξη γλωσσάριου).

 ανάπτυξη έκφρασης & επικοινωνίας (γραπτής και προφορικής) στα Αγγλικά, κυρίως σε συνάφεια με το επιστημονικό πεδίο των φοιτητών.

Η απόκτηση δεξιοτήτων ακαδημαϊκής γραφής.

Η σύνταξη εμπορικής / επαγγελματικής / ακαδημαϊκής αλληλογραφίας.

Η κατανόηση και η ερμηνεία τεχνικών κειμένων. (Μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι κυρίως η ανάλυση, ερμηνεία και επεξεργασία των κειμένων με γραπτές και προφορικές περιλήψεις, σχόλια και απαντήσεις σε ερωτήσεις για την κατανόηση των κειμένων, καθώς και ανάλυση και ανάπτυξη της γλωσσικής δομής, σύνταξης - και ενίοτε και γραμματικών φαινομένων που παρουσιάζονται στα κείμενα. Ενισχυτικά, εφαρμόζονται λεξιλογικές και γραμματικές ασκήσεις).

Η ανάπτυξη της γλωσσικής δομής και γραμματικής, και η περαιτέρω εκμάθηση, ενίσχυση και εφαρμογή των γλωσσικών δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα, ήτοι: (a) κατανόησης (Reception) και (b) αναπαραγωγής (Production) σε πλέον προχωρημένο επίπεδο της γλώσσας. (C1)*.

Η ανάθεση προαιρετικών εργασιών για την έρευνα, επεξεργασία και ανάπτυξη ενός συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο θέματος.

Επίπεδο διδασκαλίας (Common European Framework of Reference for Languages): Επίπεδο Γ1 – Advanced. Το Επίπεδο Γ1, ονομάστηκε Effective Operational Proficiency – Αποτελεσματική Λειτουργική.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τη πρακτική χρήση του λεξιλογίου ειδικότητας.

Να αναπτύξει την ικανότητα επικοινωνίας στα Αγγλικά.

ΝΑ αποκτήσει δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής.

Να είναι ικανός να συντάσσει εμπορική / επαγγελματική / ακαδημαϊκή αλληλογραφία.

Να μπορεί να κατανοεί τεχνικά κείμενα της ειδικότητά του.

 

Περιγραφή θεωρητικού μέρους

·        The Income Statement

Vocabulary practice, multiple-choice exercises, reproduction of speech (in paragraph form).

·        The Production of Accounts form a Trial Balance.

 Comprehension activities, matching exercises, vocabulary practice, blank filling exercises.

·        Improve your Profits.

Speaking practice, multiple-choice exercises.

·        Capital and Revenue Expenditure and Receipts .

Vocabulary practice, use of derivatives, translational activities.

Vocabulary practice, multiple-choice exercises, comprehension activities.

Use of authentic material(comparing and contrasting authentic Greek balance sheets to British ones), vocabulary practice.

Word processing exercises, vocabulary analysis.

Multiple-choice exercises, terminology exercises.

Vocabulary practice, comprehension activities, matching exercises.

Vocabulary practice, comprehension activities, multiple-choice exercises.

Vocabulary practice, translational activities, matching exercises.

Special vocabulary, comprehensive exercises, matching exercises.

Vocabulary practice, summarizing the context(free speech production oral or written).

 

Περιγραφή εργαστηριακού μέρους

Week 1: The form and style of business letters.

               The parts of business letters.

               Useful expressions in English correspondence.

                Detailed analysis of English correspondence.

Week 2: Introduction to Business Letters.

                Composing of Application for jobs.

                Curriculum Vitae.

                Testimonials.

                Presentation of students work.

Week 3: Correspondence of the Sales Department.

                Inquires and Quotations.

               Common expressions in business English.

               Written evaluation of students work-letters.

Week 4: Circular Letters.

               Exercises.

               Useful expressions.

               Written evaluation of students work-letters.

               Review on Passive Construction

               Grammar Practice.

Week 5: Orders and their Executions.

               Useful expressions-exercises.

               Written evaluation of students work-letters.

               Review on Reported Speech-grammar practice.

Week 6: Complaints, Apologies and their Adjustments.

               Useful expressions-exercises.

               Written evaluation of students work-letters.

               Review on Conditional exercises.

Week 7:The Production of Accounts from a Trial balance.

               Income Statement.

               Open / Close exercises on vocabulary.

               Blank filling exercises.

               True-false exercises.

Week 8: Mid-level test. Feedback.

Week 9: Capital.

               The Position Statement or balance Sheet.

               Glossary revision.

               Use of English exercises.

Week 10: Improve your Profits.

                 Capital and Revenue Expenditure and Receipts.

                 Expansion exercises.

                 Completion of sentences with given words.

Week 11: The Market for Finance.

                The Valuation of a Business and Risks.

                Glossary revision.

                Grammar exercises.

                Paragraph writing.

Week 12: Financial Fraud.

                Cases of Financial Fraud.

                True-False exercises.

                Testing vocabulary.

                Paraphrasing.

Week13: Retailing.

                 Exporting.

                 Grammar exercises.

                 Vocabulary practice.

Week 14: Advertising and Publicity.

                 Use of English exercises.

                 Completion of sentences with given words.

Week 15: Final Test.

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Θα δίνονται προαιρετικές εργασίες

 

Βιβλιογραφία

E. Tsagarakou- Kyriakopoulou (2005), Business English, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

C, Antoniou (2000), Business English Studies, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

 

Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει σχετική με την επιστήμη ορολογία, βασίζεται σε διάφορα αυθεντικά κείμενα και άρθρα στην αγγλική γλώσσα μέσω σημειώσεων της εκπαιδευτικού, καθώς και σημειώσεων Εμπορικής Αλληλογραφίας. Διδάσκονται επίσης, γραμματικά φαινόμενα σε υποστηρικτικό επίπεδο κατά τη διδασκαλία τεχνικών ερμηνείας - μετάφρασης κειμένων από την αγγλική στην ελληνική.