Τίτλος μαθήματος:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρία

Ώρες /εβδομάδα: 6

Πιστωτικές μονάδες: 7

Τυπικό εξάμηνο: Δ΄

Επίπεδο μαθήματος: Ε

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας:

Η διεύρυνση από την νομική και λογιστική παρουσίαση του Φ.Π.Α στην ευρύτερη ανάπτυξη και παρουσίαση της φορολογίας και λειτουργίας των έμμεσων φόρων ,της φοροτεχνικής τους και των επιδράσεών τους (μέσα από την μετακύλισή τους) στην παραγωγή και την οικονομία.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να γνωρίζει και να χειρίζεται και φοροτεχνικά τόσο τον Φ.Π.Α όσο και τους λοιπούς έμμεσους φόρους, να υπολογίζει τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα σε όλη τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους. Επίσης θα γνωρίζει να χειρίζεται τις επιμέρους και ειδικές περιπτώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας ανάλογα με τον τύπο και την δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να συμπληρώνει επιτυχώς τα απαιτούμενα φορολογικά έντυπα. 

 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Τα χαρακτηριστικά των έμμεσων φόρων. Η φορολογική βάση των έμμεσων φόρων. Παραγωγική λειτουργία και έμμεσοι φόροι.

Η διαφοροποίηση των Φορολογικών συντελεστών. Η μετακύλιση των έμμεσων φόρων. Κατανάλωση και έμμεσοι φόροι. Φόροι κατά την εισαγωγή (Δασμοί).Η φοροδιαφυγή των έμμεσων φόρων. Φορολογικές πράξεις, είδη, διακρίσεις. Απαλλαγές από τον φόρο. Λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α. Αυτοπαραδόσεις αγαθών. Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. Έκπτωση και επιστροφή φόρου. Τα τέλη.

Ο Φ.Π.Α. Αναλυτική παρουσίαση και ανάπτυξη της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η λογιστική απεικόνιση του Φ.Π.Α στα τηρούμενα από τους επιτηδευματίες βιβλία του Κ.Β.Σ. Η φοροτεχνική του Φ.Π.Α. Δήλωση και απόδοση του φόρου. Περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση.

Ασκήσεις πράξης και παραδείγματα.

 

Βιβλιογραφια

Αρ. Φλώρου « Η Λογιστική του Φ.Π.Α»

Π.Β. Παπαδέας «Κ.Β.Σ με Φ.Π.Α και Ε.Γ.Λ.Σ»