Τίτλος μαθήματος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες / βδομάδα: 7

Πιστωτικές μονάδες: 7

Τυπικό εξάμηνο: Ε΄

Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας:

Η διεύρυνση από την στενή νομική παρουσίαση της φορολογίας εισοδήματος κυρίως των Φυσικών και Νομικών Προσώπων, αλλά και των λοιπών άμεσων φόρων, στην αναλυτική λειτουργία και παρουσίαση του πλαισίου δράσης των φόρων από οικονομική και κοινωνική άποψη στα πλαίσια της γενικότερης Δημοσιονομικής πολιτικής και των επιπτώσεων στους συντελεστές της παραγωγής. Η δυνατότητα ανταπόκρισης των σπουδαστών στις φορολογικές υποχρεώσεις των επιτηδευματιών και γενικότερα των επιχειρήσεων.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Θα είναι σε θέση ο σπουδαστής ,μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, να διεκπεραιώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών σε όλη την έκταση λειτουργίας τους ανάλογα με την μορφή και την δραστηριότητα τους. Θα είναι σε θέση επίσης να εκτιμά τις επιπτώσεις των φορολογικών επιδράσεων και μέσα από φορολογική διερεύνηση να προτείνει λύσεις στα πλαίσια της φορολογικής νομοθεσίας. Τέλος θα μπορεί να συμπληρώνει επιτυχώς τα απαιτούμενα φορολογικά έντυπα και στοιχεία στη διάρκεια και το τέλος της διαχειριστικής χρήσης, να υπολογίζει και ερμηνεύει την φορολογική επιβάρυνση.

 

Περιγραφή περιεχόμενου του μαθήματος:

Ο ρόλος του Σύγχρονου Κράτους. Φορολογική πολιτική και Δημόσιος  Προϋπολογισμός. Τα χαρακτηριστικά των άμεσων φόρων. Φορολογικές  αρχές.

Φοροδοτική ικανότητα .Δείκτες φοροδοτικής ικανότητας. Αντιδράσεις των φορολογουμένων στους άμεσους φόρους. Φοροδιαφυγή ,φοροαποφυγή, φοροαπαλλαγή των άμεσων φόρων.

Ανάλυση της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία:

1. Διάκριση εισοδημάτων και μέθοδοι προσδιορισμού τους. Πηγές εισοδημάτων και περιεχόμενό τους. Ανάλυση πηγών εισοδήματος. Προσδιορισμός εισοδημάτων.

Θετικό και αρνητικό εισόδημα. Λογιστικός και εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος. Ειδικός προσδιορισμός εισοδήματος. Παραδείγματα–ασκήσεις.

Προστατευόμενα μέλη φορολογούμενου. Εισοδήματα των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων. Ειδικές περιπτώσεις εισοδημάτων.

Παρακρατήσεις φόρου στις πηγές εισοδήματος. Προκαταβολή φόρου.

Υπολογισμός φόρου. Συστήματα και διαδικασίες υπολογισμού του φόρου.

Παραδείγματα – ασκήσεις.

Η φοροτεχνική του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο. Έντυπα φορολογικών δηλώσεων και υποχρεώσεων. Διερεύνηση και ανάλυση των εντύπων. Πρακτικές ασκήσεις συμπλήρωσής των.

Φορολογία εταιρειών. Ανάπτυξη και ανάλυση της φορολογίας των εταιρειών, κοινοπραξιών ,κοινωνιών. Υπολογισμός επιχειρηματικής αμοιβής και φόρου εταιρείας.Πρακτικές ασκήσεις –παραδείγματα.

Υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων. Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ για την υποβολή. Συμπληρωματικές ,ανακριβείς, εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Κυρώσεις. Παραγραφή . Απόρρητο φορολογικών στοιχείων.

Βεβαίωση φόρου. Διοικητική και δικαστηριακή επίλυση διαφορών.

2. Η Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων: Υποκείμενο-αντικείμενο φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Χρονική περίοδος που προκύπτει το εισόδημα. Υπολογισμός φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Συμπληρώσεις φορολογικών εντύπων. Πρακτικές ασκήσεις υπολογισμού του φόρου. Προκαταβολή φόρου. Υποχρέωση παρακράτησης φόρου. Βεβαίωση. Ευθύνες.

3. Η φορολογία λοιπών άμεσων φόρων:

Φόρος ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π).Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α).

Φορολογία κληρονομιών και γονικών παροχών. Φορολογία Κεφαλαίου.

Σχηματική παρουσίαση και ανάπτυξη των ανωτέρω φορολογιών. Παραδείγματα και ασκήσεις.

4.Κριτική παρουσίαση και ανάπτυξη των επιδράσεων των άμεσων φόρων στους συντελεστές της παραγωγής.

 

Εξέταση μαθήματος

Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Ενδιάμεσα δίνονται εργασίες στους σπουδαστές, σε προαιρετική βάση, προκειμένου να  εξασκούνται να επιλύουν και να αποτυπώνουν τα διδαχθέντα.    Η εργασία των σπουδαστών  ενισχύει τον τελικό βαθμό της εξέτασης του μαθήματος κατά 10%.

 

Βιβλιογραφία

Χ.Ν Τότση «Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος»

Δ.Π Καούνης «Φορολογική Λογιστική ΙΙ»

«Φορολογική νομοθεσία και πρακτική» Εκδόσεις « Έλλην»

Αρ. Φλώρου «Φορολογική Λογιστική»

Εκδόσεις Χ.Ν Τότση : «Κ.Φ.Μ.Α», «Κ.Φ.Μ.Α.Π», «Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροxώv.

Maurice Duvercer «Δημόσια Οικονομία» Εκδόσεις Πάμισος