Τίτλος μαθήματος

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα:  3

Πιστωτικές μονάδες: 4

Τυπικό εξάμηνο: Ε

Επίπεδο μαθήματος:  ΜΕ (Ειδικότητας)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της θεωρίας και της πρακτικής της τραπεζικής δραστηριότητας από την οπτική της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται στο τραπεζικό σύστημα είναι κρίσιμο να αναλυθούν οι λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυμάτων, οι βασικές ιδιαιτερότητές τους έναντι των άλλων επιχειρήσεων, οι κίνδυνοι που οι τράπεζες αναλαμβάνουν καθώς και οι τρόποι μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους.

 

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι ικανός׃

Να γνωρίζει τον ρόλο των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις βασικές λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και την δομή του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος.

Να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των τραπεζικών επιχειρήσεων, τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και την διάρθρωσή τους, τις τεχνικές διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους. 

Να αναγνωρίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που μια τράπεζα αντιμετωπίζει καθώς και τις τεχνικές διαχείρισης των κινδύνων αυτών με παράλληλη γνώση του θεσμικού πλαισίου της τραπεζικής εποπτείας.

 

Περιγραφή μαθήματος

Ρόλος των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. (Βασικές λειτουργίες τραπεζικών ιδρυμάτων, Δομή του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος και η διάκριση των τραπεζών)

Η χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων ( Η ιδιομορφία του ισολογισμού των τραπεζών, Ενεργητικό, Παθητικό, Ίδια κεφάλαια, Στοιχεία εκτός Ισολογισμού, Τεχνικές διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού, Καθαρά έσοδα από τόκους, Καθαρά έσοδα από προμήθειες, Καθαρά έσοδα από χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, Καθαρά έσοδα από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, Λειτουργικά έξοδα, Τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στις τράπεζες)

Αξιολόγηση τραπεζικών ιδρυμάτων (Βασικοί δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τραπεζών, μοντέλα αποτίμησης τραπεζών, αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, τεχνικές περιορισμού των κινδύνων και πλαίσιο τραπεζικής εποπτείας).

Το σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον και η λιανική τραπεζική ( Ιδιώτες πελάτες, Στεγαστική πίστη, Καταναλωτική πίστη, Αποταμιευτικά και επενδυτικά προϊόντα, Υπηρεσίες πληρωμών, Επιχειρηματική πελατεία και ανάλυση των τεχνικών επεξεργασίας αιτημάτων χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις).

.

Εξέταση μαθήματος

Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος.

 

Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική Διοικητική, 2002, Κ.Μελάς, Εκδόσεις Εξάντας.

Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος, 2001, Γ. Προβόπουλος, Π. Καγιόπουλος, Εκδόσεις Κριτική

MacDonald, S, and T. Koch, 2006 : Management of banking, 6th edition, Thomson, USA