Τίτλος μαθήματος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Τύπος μαθήματος: Μικτό

Ώρες/εβδομάδα: 4Θ και 2Ε

Πιστωτικές μονάδες: 7

Τυπικό εξάμηνο: Γ’

Επίπεδο μαθήματος: ΜΓΥ (Γενικής υποδομής).

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Μαθηματικά για Οικονομολόγους

 

Σκοπός διδασκαλίας

Ο σκοπός του μαθήματος να αναφερθούν οι βασικές γνώσεις της Στατιστικής που βρίσκουν εφαρμογή στην οικονομία. Στόχος δε να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις θεωρητικές και πρακτικές ικανότητες για τη στατιστική επεξεργασία. Επίσης, να παρουσιαστούν κάποιες σημαντικές μέθοδοι καθώς και η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα προβλήματα της χρηματοοικονομικής και της διοίκησης.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες συλλογής, παρουσίασης, επεξεργασίας δεδομένων

Να αποκτήσει ο φοιτητής στατιστικές γνώσεις κατάλληλες για την ανάλυση δεδομένων με έμφαση στις Λογιστικές Εφαρμογές

Να εξοικειωθεί με έναν μαθηματικό τρόπο σκέψης που θα του δώσει τη δυνατότητα να ερμηνεύει αποτελέσματα

Να έχει τη δυνατότητα να εξάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα .

Να μπορεί να οδηγηθεί με τη χρήση κατάλληλων γνώσεων στην σωστή εκτίμηση-πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεων

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις μεθόδους-τεχνικές που εφαρμόζονται με τη χρήση Η/Υ ώστε να λύσουν, να μελετήσουν αλλά και να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα σε ένα πραγματικό πρόβλημα

 

Περιγραφή μαθήματος

Περιγραφή Μαθήματος:

Περιγραφική Στατιστική

Πιθανότητες

Θεωρητικές Κατανομές

Κατανομές Δειγματοληψίας

Διαστήματα Εμπιστοσύνης-Έλεγχοι Υποθέσεων

Παλινδρόμηση

Ανάλυση Δεδομένων

Στατιστικές Εφαρμογές Επιχειρηματικών Προβλημάτων

Εφαρμογές με χρήση στατιστικών πακέτων

 

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε μια έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα. Τα παραπάνω ισχύουν για τη θεωρία αλλά και το εργαστήριο του μαθήματος.)

 

Βιβλιογραφία

Στατιστική των Επιχειρήσεων, Β. Χουβαρδάς

Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Ι..Χαλικιάς

Περιγραφική Στατιστική, Κιόχος

Εφαρμοσμένη Στατιστική, Π.Μωυσιάδης, Ε. Μπόρα

Στατιστική για Οικονομολόγους, Δ. Χατζηνικολάου

An Introduction to Statistical Modelling, Krzanowski