Τίτλος μαθήματος

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 

Πιστωτικές μονάδες: 4

Τυπικό εξάμηνο: Ε΄

Επίπεδο μαθήματος:  ΜΓΥ (Γενικής υποδομής).

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας στο χώρο της Λογιστικής. Ειδικότερα παραθέτει την συμβολή των ελληνικών λογιστικών προτύπων στη λογιστική τυποποίηση των οικονομικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Παράλληλα παρουσιάζει συνοπτικά το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής όλων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ). Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι : A) Θεωρίες της Λογιστικής ( Δεοντολογικές και θετικές), Β) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Γ) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να πληροφορηθεί ο φοιτητής τις θεωρίες, τις σχετικές με τη λογιστική, από την δημιουργία τους μέχρι και σήμερα.

Να γνωρίσει τους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την λογιστική έρευνα.

Να γνωρίσει τον εννοιολογικό προσδιορισμό, το σχέδιο λογαριασμών και την σημασία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

 

Περιγραφή μαθήματος

1) Α΄ Θεματική Ενότητα

2) Β΄ Θεματική Ενότητα

3) Γ΄ Θεματική Ενότητα

1.      IFRS 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις.

2.      IAS 16: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις.

3.      IAS 38: Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία.

4.      IAS 36: Μείωση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού.

5.      IAS 2: Αποθέματα.

6.      IAS 37: Προβλέψεις.

·                                                         Πρότυπα που αναφέρονται στους λογαριασμούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης.

1.      IAS 8: Καθαρό κέρδος ή ζημιά χρήσης: Βασικά λάθη και μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους.

2.      IAS 18: Έσοδα.

3.      IAS 12: Φόροι Εισοδήματος

 

Εξέταση μαθήματος

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω γραπτών εξετάσεων 2 ώρης διάρκειας με θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα.

 

Βιβλιογραφία

 

1)     Χρηματοοικονομική Λογιστική – International Financial Reporting Standards,  Γκίκας Δ., Εκδόσεις Μπένου Γ., 2008 – Αθήνα.

2)      Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση : Βασική Θεωρία και χρήσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο, Παπαδέας Π., Εκδόσεις Παπαδέας, 2010 – Αθήνα.