Τίτλος μαθήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Ώρες/εβδομάδα: 4Θ

Πιστωτικές μονάδες: 5

Τυπικό εξάμηνο: Β

Επίπεδο μαθήματος: ΔΟΝΑ

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τις βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου και τις βασικές μορφές της εμπορικής δραστηριότητας.

Να ενημερωθεί για τη λειτουργία βασικών φορέων, θεσμών και διαδικασιών που διέπουν την εμπορική δραστηριότητα και διαπλέκονται με το επάγγελμα του λογιστή.

Να αποκτήσει τις νομικές εκείνες γνώσεις που είναι το  απαραίτητο υπόβαθρο για τη μελλοντική επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία του.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να κατανοήσει ο σπουδαστής το περιεχόμενο και τη διάρθρωση των εμπορικών πράξεων και τις συνέπειες από τη διενέργειά τους.

Να κατανοήσει την οργάνωση, λειτουργία και σκοπιμότητα των εμπορικών εταιριών στις συναλλακτικές σχέσεις.

Να εξοικειωθεί με τα αξιόγραφα ως τρόπους συναλλαγής.

Να αποκτήσει βασική πληροφόρηση στις διαδικασίες πτώχευσης και στις συνέπειες που επιφέρουν για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Να κατανοήσει τα προβλήματα του ανταγωνισμού και τις νομικές δυνατότητες προστασίας των μερών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

 

Περιγραφή μαθήματος

Τα κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:

Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο –

Βασικές έννοιες – Βασικές Αρχές – Πηγές

Εμπορικές Πράξεις – Συνέπειες από την εμπορικότητα μίας πράξης – Συστήματα προσδιορισμού

Έμπορος – Ασυμβίβαστα – Περιορισμοί – Απαγορεύσεις – Εμπορικά βιβλία

Δίκαιο Σημάτων – Ευρεσιτεχνία

Ανταγωνισμός – Προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό – Διαφήμιση

Εταιρίες – Είδη εταιριών – Ομόρρυθμη εταιρία

Ετερόρρυθμη εταιρία – Α.Ε.

Α.Ε. συνέχεια

ΕΠΕ – Συνεταιρισμός

Αξιόγραφα – Διακρίσεις αξιογράφων – Συναλλαγματική

Συναλλαγματική συνέχεια – Επιταγή – Γραμμάτιο σε διαταγή

Πτωχευτικό Δίκαιο – Προϋποθέσεις πτώχευσης – Όργανα Πτωχεύσεως

Εργασίες Πτώχευσης – Περάτωση -  Αποκατάσταση

 

Εξέταση μαθήματος

Το μάθημα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε μία εργασία ανά εξάμηνο με βαθμό βαρύτητας 10% επί του συνολικού βαθμού.

 

Βιβλιογραφία

> Ρόκας Ν. ,  Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 1998.

> Γεωργακόπουλος Λ., Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου, 1999.

> ΕυθυμιάτουΠουλάκου Αντωνία, Επιτομή Εμπορικού Δικαίου, 2008.

> Βελέντζας Ιωάννης, Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο, 2008.