Τίτλος μαθήματος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

Τύπος μαθήματος: Μεικτό

Ώρες/εβδομάδα: 2Θ/ 3Ε

Πιστωτικές μονάδες:

Τυπικό εξάμηνο: Ζ’

Επίπεδο μαθήματος: ΜΕ (Ειδικότητας)

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

 

Σκοπός διδασκαλίας

Η παρουσίαση των κύριων εννοιών, της μεθοδολογίας και της πρακτικής των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Η κατανόηση των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης της επιχειρησιακής γνώσης. Η εξοικείωση των φοιτητών με συγκεκριμένο σύστημα ERP για την επίλυση πραγματικών επιχειρησιακών προβλημάτων.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες, τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές των συστημάτων ERP.

Να κατανοήσει την αξία της επιχειρηματικής γνώσης και της χρήσης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την παραγωγή και αξιοποίησή της.

Να εξοικειωθεί με τις σημαντικότερες επιχειρηματικές διαδικασίες και την μοντελοποίησή τους σε υψηλό επίπεδο.

Να καταστεί ικανός να συνεισφέρει στην επιλογή και εγκατάσταση ενός σύγχρονου ERP συστήματος, .

Να γνωρίσει ένα συγκεκριμένο ERP σύστημα και να εξοικειωθεί με τη χρήση του και την εφαρμογή του για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.

 

Περιγραφή μαθήματος

Περιγραφή θεωρητικού μέρους

Εισαγωγή, βασικές έννοιες, χρήση και πλεονεκτήματα για την επιχείρηση, πρόδρομα συστήματα και εξέλιξη των συστημάτων ERP, ολοκλήρωση επιχειρηματικών εφαρμογών.

Δομή ERP συστημάτων, αρχιτεκτονική, τεχνολογική υποδομή.

Διαχείριση επιχειρηματικής γνώσης, συστήματα διαχείρισης γνώσης, ανάλυση και εξόρυξη δεδομένων, ευφυή και έμπειρα συστήματα, συστήματα αναφοράς.

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες. Βασικές έννοιες, τα είδη επιχειρηματικών διαδικασιών, επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, τεκμηρίωση και ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών, η διαχείριση ροής εργασιών.

Παρουσίαση βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών. Παραγγελίες πελατών, διαχείριση λογαριασμών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προμήθειες, παραγωγή κ.λ.π.

Εγκατάσταση ERP συστημάτων, λόγοι επιτυχίας και αποτυχίας, ασφάλεια, κριτήρια και διαδικασία επιλογής, μεθοδολογίες υλοποίησης, διαδικασίες συντήρησης.

Ανάλυση λειτουργίας των ERP συστημάτων, τμήματα, υποσυστήματα και επιχειρηματικές περιοχές εφαρμογής.

Μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις.

 

Περιγραφή εργαστηριακού μέρους

Γενική εισαγωγή στο περιβάλλον ERP συστήματος.

Εξοικείωση με το περιβάλλον ERP συστήματος, αρχιτεκτονική, εγκατάσταση, χρήση και λειτουργία.

Ανάλυση των υποσυστημάτων (modules) (π.χ. παραγωγής, πωλήσεων, εφοδιασμού, ανθρώπινων πόρων).

Ανάλυση, σχεδιασμός και λειτουργία ολοκληρωμένης εφαρμογής με τη συνδυασμένη χρήση των διαφόρων υποσυστημάτων. Υλοποίηση επιχειρηματικών σεναρίων για πραγματικές εφαρμογές (π.χ. σχεδιασμού και ελέγχου παραγωγής, επιμελητείας, διαχείρισης έργων)

 

Εξέταση μαθήματος

            Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προαιρετικά σε έως δυο εργασίες ανά εξάμηνο με μέγιστο βαθμό βαρύτητας 15% επί του συνολικού βαθμού. Ο ακριβής αριθμός των εργασιών και της αντίστοιχης βαθμολογικής βαρύτητας θα αποφασίζεται από τον διδάσκοντα (ή από κοινού από τους διδάσκοντες) στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου και θα ανακοινώνεται άμεσα στους σπουδαστές και εγγράφως στον υπεύθυνο του Τομέα που ανήκει το μάθημα. Τα παραπάνω ισχύουν για τη θεωρία αλλά και το εργαστήριο του μαθήματος.

 

Βιβλιογραφία

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Γ. Ιωάννου, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ, 2006.

Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Στρατηγικές και εφαρμογές ERP, Γιάννης Α. Πολλάλης, Αθανάσιος Π. Βοζίκης, Εκδόσεις UTOPIA, 2009.

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων Φωλίνας Δημήτρης, Μάνθου Βασιλική, Βλαχοπούλου Μάρω, Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ Ε.& Δ-Ι. ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ, 2007.