Διαδικασία Διανομής Πτυχιακών Εργασιών

 

Πτυχιακές εργασίες μπορούν να αναλάβουν οι σπουδαστές  που το   τυπικό τους   Εξάμηνο  είναι  Ζ΄ - Η΄ και πτυχίο.

Η διαδικασία διανομής των πτυχιακών εργασιών του τμήματος λογιστικής είναι η παρακάτω:

 

1.     Οι διατιθέμενες πτυχιακές εργασίες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της γραμματείας και στην ιστοσελίδα του τμήματος (telemachos.teipat.gr). Κάθε πτυχιακή εργασία συνδέεται με τρία σχετικά μαθήματα τα οποία προσδιορίζει ο προτείνων εκπαιδευτικός.

2.     Κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα σπουδαστών πρέπει να υποβάλει μια σχετική αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 28/05/2013 έως και  την Τρίτη 04/06/2013. Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει (4) θέματα πτυχιακών, κατά σειρά προτεραιότητας και φωτοτυπία της καρτέλας του κάθε σπουδαστή της ομάδας. ΑΥΣΤΗΡΑ Δεν επιτρέπονται μονομελείς ομάδες.

3.     Η επεξεργασία των αιτήσεων των σπουδαστών γίνεται από επιτροπή εκπαιδευτικών που ορίζεται από το συμβούλιο του τμήματος. Οι αιτήσεις ταξινομούνται με βάση τη σειρά προτεραιότητας κάθε πτυχιακής (που έχει τεθεί από την ομάδα)  και τον μέσο όρο βαθμολογίας των τριών μαθημάτων που είναι συνδεδεμένα με την πτυχιακή ,για όλα τα μέλη της ομάδας.

4.     Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των αιτήσεων από την Επιτροπή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του τμήματος.

5.     Αν  από την παραπάνω διαδικασία υπάρχουν ομάδες σπουδαστών που δεν τους έχει ανατεθεί πτυχιακή εργασία και υπάρχουν αδιάθετες πτυχιακές εργασίες , τότε με ευθύνη του προϊσταμένου του Τμήματος ορίζεται συνάντηση στην οποία γίνεται η διάθεση των υπόλοιπων πτυχιακών εργασιών.  Κριτήριο επιλογής και στην περίπτωση αυτή είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας της ομάδας στα συνδεόμενα με την πτυχιακή μαθήματα.

 

 

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Αίτηση.