Τίτλος μαθήματος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Τύπος μαθήματος: Μεικτό

Ώρες/εβδομάδα:  4Θ/2Ε

Πιστωτικές μονάδες: 6

Τυπικό εξάμηνο: Ε

Επίπεδο μαθήματος:  ΜΕΥ (Ειδικής υποδομής).

Προαπαιτούμενα μαθήματα: -

 

Σκοπός διδασκαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης . Καλύπτονται θέματα όπως: Διαχρονική Αξία Χρήματος. Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων και σύγκρισή τους – εφαρμογές. Ανάλυση Καθαρών Ταμειακών Ροών, Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου,  Κεφαλαιακή διάρθρωση, Μερισματική θεωρία και πολιτική, Κεφάλαιο κίνησης, Διαχείριση αποθεμάτων, διαθεσίμων και χρεογράφων. Παράλληλα το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, το οποίο εξυπηρετεί γενικά εκπαιδευτικές ανάγκες και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος σχετικές με θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, υποστηρίζει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος μέσω της διδασκαλίας λογισμικού χρηματοοικονομικών εφαρμογών.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι ικανός׃

Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνει σωστές και αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις.

Να μπορεί να αξιολογεί εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις.

Να γνωρίζει πώς οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις για θέματα όπως η διανομή μερίσματος, η αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης, η διοίκηση των αποθεμάτων, απαιτήσεων και χρεογράφων, επηρεάζουν την αξία της εταιρείας. 

Μέσω των χρηματοοικονομικών εφαρμογών του Εργαστηρίου να εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

 

Περιγραφή μαθήματος

Θεωρητικό μέρος μαθήματος

Εισαγωγή ( Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης, βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις).

Διαχρονική αξία του χρήματος ( Παρούσα αξία, Τελική Αξία)

Ανάλυση ταμειακών ροών και χρηματοοικονομικών δεικτών ( Υπολογισμός των ταμειακών ροών, δείκτες μόχλευσης, δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας και απόδοσης)

Κόστος κεφαλαίου ( Κόστος ομολογιακού δανείου, κόστος μετοχικού και προνομιούχου κεφαλαίου, κόστος αδιανέμητων κερδών )

Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου ( Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας, η μέθοδος της περιόδου επανείσπραξης, η μέθοδος του εσωτερικού βαθμού απόδοσης)

Κεφαλαιακή διάρθρωση και Ανάλυση Μόχλευσης ( Η προσέγγιση των Modigliani-Miller, ανάλυση νεκρού σημείου, Λειτουργική μόχλευση, Χρηματοοικονομική Μόχλευση)

Πολιτική μερίσματος και Διοίκηση Κεφαλαίου κίνησης, Διαθεσίμων, Χρεογράφων, Απαιτήσεων, Αποθεμάτων

 

Εργαστηριακό μέρος μαθήματος

Οι χρηματοοικονομικές  εφαρμογές καλύπτουν τα παρακάτω σημεία της θεωρίας μέσω της χρήσης της βάσης δεδομένων του λογισμικού:

Αναλύσεις Ισολογισμών και Γενικής Εκμετάλλευσης, Διάρθρωση Ισολογισμού

 Εξέλιξη του Ισολογισμού, Ανάλυση Αποτελεσμάτων

 Πηγές-Χρήσεις Κεφαλαίων

 Κατάρτιση Ταμειακών ροών

 Τάσεις οικονομικών μεγεθών

 Νεκρό Σημείο και Ανάλυση Ευαισθησίας

 Αριθμοδείκτες - Τάσεις Αριθμοδεικτών

 Διάγραμμα αποδοτικότητας Du Pont

 Προβλέψεις των μελλοντικών Ισολογισμών της επιχείρησης

 Ενοποίηση Ισολογισμών Ομίλου.

 

Εξέταση μαθήματος

Το μάθημα θα εξετάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό σπουδών του ιδρύματος.

 

Βιβλιογραφία

1)     Χρηματοοικονομική Διοίκηση, 2008, Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, Εκδόσεις Rossili

2)     Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Αποφάσεις Επενδύσεων, 2002, Γ. Αρτίκης, Εκδόσεις Interbooks

3)     Corporate Finance, 2008, Ross, Westerfield, Jaffe